מעלית שבת בבית משותף

השכלולים הטכנולוגיים הביאו בין היתר לצמיחתם של מגדלי מגורים. ואלה הביאו עמם, כמובן, את המעליות. לטובת הציבור הדתי/מסורתי הומצא פיקוד השבת, המאפשר להשתמש במעלית בשבת בלא לחלל אותה.

פטנט זה חיוני לאנשים חולים, מבוגרים, או אחרים שקשה להם לטפס במדרגות, וגם לכאלה המתגוררים בקומות גבוהות, במגדלים שנבנו בעשורים האחרונים. מגדלים אלה הביאו עמם מחלוקות בין הדיירים. כל עוד היה מדובר בבית בן 4-5 קומות ומעט דיירים הבעיות היו קטנות יותר. כיום, בעידן המגדלים, למרות שיש שתי מעליות, עדיין קיומם של עשרות דיירים, וקומות רבות, יוצר אי נוחות בבניינים מעורבים: השימוש בפיקוד שבת גורר עלויות משלו. המעלית גם מתעכבת ומעכבת את הדיירים. בבניינים מסוימים נגרמת אי נוחות כתוצאה מזמזום המעלית. הדבר גורר מתיחות בין הדיירים המעוניינים בפיקוד שבת לבין אלה שאינם מעוניינים בו.

בשנת 2001 חוקק חוק המסדיר נושא מעליות שבת:

חוק התקנת מעליות שבת בבנינים ציבוריים ובבניני מגורים (הוראות ותיקוני חקיקה), תשס"א-2001

1.              (א)              בסעיף זה –

              "מנגנון פיקוד שבת" – מנגנון המאפשר הפעלה אוטומטית של מעלית בלא חילול שבת, העומד בדרישות שקבע השר;

              "מעלית שבת" – מעלית שבה מותקן מנגנון פיקוד שבת ושהתקיימו לגביה והמופעלת לפי הוראות סעיף זה.

              (ב)              בבנין ציבורי, שבו מותקנת יותר ממעלית אחת ובאחת המעליות מותקן מנגנון פיקוד שבת, תופעל המעלית כמעלית שבת בשבתות ובמועדים מכניסת השבת או החג עד צאת השבת או החג.

2.              בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, בסעיף 158א, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) (1)              בכל בנין מגורים, ובכל בנין ציבורי כהגדרתו בסעיף 158ב, שבהם מותקנת יותר ממעלית אחת יותקן באחת המעליות מנגנון פיקוד שבת; שר הפנים, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת,רשאי לפטור סוגי בנינים או מקומות מהוראות סעיף זה.

(2)              לא יינתן היתר לבניית בנין שבו מתוכננת יותר ממעלית אחת שאין בו תנאי המחייב התקנת מנגנון פיקוד שבת.

(3)              בסעיף זה, "מנגנון פיקוד שבת" – כהגדרתו בחוק התקנת מעליות שבת בבנינים ציבוריים ובבניני מגורים (הוראות ותיקוני חקיקה), תשס"א-2001."

החוק האמור תיקן את חוק המקרקעין והוסיף לו סעיף המתייחס לפיקוד שבת. לאחר מכן תוקן פעם נוספת בשנת 2011. החוק המעודכן נכון להיום קובע כדלקמן:

הפעלת מעלית כמעלית שבת (תיקון מס' 31) תשע"א-2011

59ז.   (א)  בבית משותף שבו דירות המשמשות למגורים, כולן או חלקן, ושבו מותקנת יותר ממעלית אחת ובאחת המעליות הותקן מנגנון פיקוד שבת, רשאי כל בעל דירה לדרוש כי המעלית שבה הותקן המנגנון תופעל כמעלית שבת; דרש בעל דירה כאמור, תופעל המעלית כמעלית שבת. [על פי סעיף זה, אם קיים מנגנון שבת, אזי די בכך שאפילו דייר אחד ידרוש את הפעלת המנגנון, על מנת לחייב את הפעלתו].

           (א1)        בבית משותף כאמור בסעיף קטן (א), שמותקנת בו מעלית אחת או יותר ולא הותקן באחת המעליות, לפי העניין, מנגנון פיקוד שבת, רשאים רוב בעלי הדירות להחליט על התקנת מנגנון פיקוד שבת, וכן על הפעלת המעלית או אחת המעליות, לפי העניין, כמעלית שבת. 

           (ב)  שר המשפטים יקבע את זמני הפעלת מעלית שבת בהתחשב, בין השאר, במספר האנשים הדורשים את הפעלתה ובצורכיהם. עד לאחרונה לא היו כללים כאלה, אולם בחודש האחרון הותקנו כללים, עליהם נעמוד להלן. 

           (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאים כל בעלי הדירות בבית המשותף להחליט על הפעלת מעלית שבת בשעות מסוימות.

           (ג1) לא קבע שר המשפטים זמני הפעלה כאמור בסעיף קטן (ב), תופעל מעלית שבת בזמנים שיקבעו רוב בעלי הדירות, ובלבד שקביעת זמני הפעלת מעלית שבת כאמור בסעיף קטן (א1) תהיה בהתחשב בכלל המשתמשים במעלית ובצורכיהם.

           (ד)  (1)   בעלי הדירות הדורשים את הפעלת מעלית השבת יישאו בהוצאות החזקתה והפעלתה הנובעות מהפעלת המעלית כמעלית שבת; סעיף זה מעלה את השאלה מהן הוצאות ההחזקה. האם ההפרש שבין העלות הרגילה לבין העלות הנוספת. או שמא כלל עלויות מעלית השבת בזמנים שבהם היא מופעלת. גם נושא העלויות נתון לויכוח וכבר ראיתי הערכות והצעות מחיר סותרות, וראוי היה לקבוע כללים בנושא זה. . 

                 (2)   בעלי הדירות הדורשים התקנת מנגנון פיקוד שבת כאמור בסעיף קטן (א1), יישאו בהוצאות התקנתו. [סעיף זה מתייחס לבית שנבנה לפני שהחוק בנושא פיקוד שבת נכנס לתוקף, שכן כיום יש כללים בכל הנוגע לבניינים חדשים והתקנת פיקוד שבת בהם]

           (ה)  התשלומים שבהם יישאו בעלי הדירות לפי סעיף זה, יהיו בהתאם ליחס שבין שטח רצפת כל דירה לבין שטח הרצפה של כל הדירות שבעליהן נושאים באותם תשלומים.

           (ו)   לענין סעיף זה, בבית מורכב כמשמעותו בסעיף 59, יראו כל מבנה או אגף בו כבית משותף.

           (ז)   הוראות פרק ו' סימן ד' יחולו על הדיון לפי סעיף זה בפני המפקח, בשינויים המחויבים.

           (ח)  בסעיף זה –

           "מנגנון פיקוד שבת" – כהגדרתו בחוק התקנת מעליות שבת בבנינים ציבוריים ובבניני מגורים (הוראות ותיקוני חקיקה), תשס"א-2001;

           "מעלית שבת" – מעלית שבה מותקן מנגנון פיקוד שבת ושהתקיימו לגביה הוראות סעיף קטן (א) או (א1), לפי העניין.

במשך שנים ארוכות המתינו לכללים בנושא הפעלת המעלית. לאחרונה, בחודש יוני 2014 הותקנו הכללים כאמור. קישור לכללים. הכללים מתייחסים לבניינים חדשים, שנבנו לאחר שחוק המעליות נכנס לתוקף. בבניינים אלה יחול כדלקמן:

* אם דרש בעל דירה להפעיל את פיקוד השבת, הפיקוד יופעל מכניסת השבת או החג למשך 3 שעות, למחרת משעה 7 עד שעה 12 בבוקר, וכן שעתיים לפני צאת השבת או החג.

* אם יהיה רוב של 75% בבניין, הם יוכלו להאריך את משך הפעלת פיקוד השבת – מכניסת השבת או החג עד השעה 12:00 בלילה, ולמחרת בבוקר משעה 6:00 עד צאת השבת.

לסיכום

* אם מדובר בבניין חדש, שנבנה לאחר 2001, ויש בו שתי מעליות לפחות, צריך להיות מופעל בו פיקוד שבת (בהתאם לחוק) באחת מהן (אלא אם כן ניתן פטור מיוחד לבניין). ככל שכך, אפילו דייר אחד יכול לדרוש את הפעלתו. דרש את הפעלתו, יצטרך לשלם את הוצאות ההפעלה (לא ברור כמה), ושעות ההפעלה נקבעו לאחרונה בכללים, כאשר רוב מיוחס של הדיירים יכולים להחליט להאריך את משך שעות ההפעלה.

אם מדובר בבניין שלא מותקן בו מנגנון שבת, רוב דיירים יכולים לדרוש את התקנתו. ויחולו ההוראות האמורות.

למאמר משלים הכולל פסיקה, שיקולים ושאלות שונות שהתעוררו מאז פרסום מאמר זה, ראו מאמר ההמשך – מעלית שבת (2016) – פסיקה, שיקולים ושאלות

לפוסט הזה יש 189 תגובות

 1. מירי עוז

  אנחנו גרים בבנין חדש ובו מעלית אחת. הבנין מונה 16 דיירים.
  הציבור הדתי הוא הרוב .
  המפתח של המעלית נמצא אצל חבר וועד דתי והוא מפעיל את מעלית השבת כארבע עשרה שעות במהלך השבת. השאלה האם אין להתחשב במיעוט החילוני שבמקרה זה כולל אדם חולה אלצהיימר וחייב לצאת מהבית ואינו יכול לשהות זמן רב במעלית….והאם הציבור הדתי יכול להפעיל את מעלית השבת כרצונו…למרות שיש לנו מעלית אחת ואנחנו צריכים להתחלק.
  תודה על תשובתך
  מירי עוז

  1. שי שגב

   שלום לך מירי,
   בכל הנוגע לבית משותף וחלוקת השימושים ברכוש המשותף הכלל הבסיסי הוא עיקרון הסבירות. במיוחד כאשר מדובר בענייני מיעוט ורוב. יש הנחה מובנית ביחסים בין דיירים בבית משותף, כי כל אחד חייב לוותר על האוטונומיה הקניינית שיש לו, לטובת חיי השיתוף. מכאן ואילך הדברים צריך לעבור את מבחן תום הלב, הסבירות והשכל הישר. כמובן שיש חובה להתחשב גם בציבור הדתי וגם בחילוני, גם בבריאים וגם בחולים. אולם לצורך בחינת הסבירות יש לבחון מהם הצרכים של כל ציבור מכל סוג ולראות כיצד ניתן לאזן ביניהם. למשל, לציבור הדתי הזמן החשוב יותר להפעלת המעלית נא סביב שעות התפילה. מתי הזמן החשוב לחולה האלצהיימר. האם ניתן לאזן ביניהם? וכדומה. מקווה שתגיעו לעמק השווה!

 2. דינה סמט

  רציתי בבקשה לשאול האם הוצאות אחזקת מעלית שבת צריכות לכלול גם בלאי בנוסף על הוצאות החשמל? כיצד מחשבים בלאי זה? האם ניתן לחייב גם על הבלאי של המעלית השנייה כתוצאה מכך שמופעלת מעלית שבת?
  כמו כן, האם בית חדש שנבנה עם מעלית שבת והיה ברור לכולם ומוסכם שהיא תופעל כמעלית שבת והדתיים שקנו את הדירות למעלה הסתמכו על כך, כאשר הייתה מחלוקת רק על שעות ההפעלה, מחייבת כיום את ההפעלה המורחבת לפי השעות שנקבעו בתקנה 3 לתקנות החדשות? תודה רבה

  1. שי שגב

   שלום וברכה,

   על פי לשון החוק, הדיירים הדורשים את הפעלת מנגנון השבת צריכים לשאת ב"בהוצאות החזקתה והפעלתה הנובעות מהפעלת המעלית כמעלית שבת". לכן טיפולי אחזקה כתוצאה מבלאי אכן ראויים להיכלל. לגבי הבלאי של המעלית השניה זו שאלה מעניינת של פרשנות, מכיוון שהחוק מתייחס לאותה מעלית המופעלת במעלית שבת, ולא למעלית השניה. הטענה כי בגלל מעלית השבת, השכנים נוסעים יותר במעלית השניה, נראית לי קצת בעייתית מבחינת הסבירות שלה. בסופו של דבר כל דייר חייב לעלות באחת המעליות… יתרה מזאת, האם דייר שמשתמש במעלית פעם אחת ביום יצטרך לשלם פחות מדייר שמשתמש 5 פעמים ביום? לא החוק ולא הסבירות מחייבים ירידה לרזולוציות כאלה.

   מניסיוני, שאלת החישוב של ההוצאות בכלל היא מאוד מסובכת, ונראה לי שכל מומחה שתביאי יוכל לתת לך את המספר שתרצי שייתן..

   לגבי שעת ההפעלה – הכללים קובעים את ברירת המחדל כל עוד לא נקבע אחרת. על מנת להפעיל את המתווה המורחב יש לקבל הסכמה של 75%.
   עלולה לעלות שאלה של פרשנות ההסכמה המקורית, קרי הואיל והיתה הסכמה מראש להפעלת מעלית שבת, יש צורך למלא אותה תוכן. אני סבור כי הכללים מהווים את האומדן הסביר שחשב עליו המחוקק, הממלא את החלל עבור ההסכמה המקורית של הצדדים, כל עוד לא יוכח אחרת, למשל כי הנוהג הוא להפעיל יותר שעות.

   מקווה שתגיעו לעמק השווה בשלום בין כל הדיירים!

   שי שגב

 3. מירי עוז

  אנחנו גרים בבנין חדש ובו מותקנת מעלית אחת בלבד. רחוב לוחמי הגטו 42 פתח-תקווה
  אמנם הרוב דתי אך לא כולם משתמשים במעלית שבת כי זה נוגד את הזרם שלהם. (לכל היותר משתמשים 4 דיירים).
  ישנו דייר אחד המתעקש להפעיל מעלית שבת מעבר ל14 שעות ביממה.
  יש אצלו את המפתח למעלית ולכן עושה כרצונו.
  עלי לציין כי התקינו מנורות קבועות בחדר המדרגות לציבור הדתי שאינו משתמש במעלית שבת ויורד במדרגות.
  שאלה…
  כמה שעות לכל היותר מעלית שבת אמורה לפעול???
  זמני התפילות הן לכל היותר בשבת קרוב – ל – 5 שעות בכל שלושת התפילות.
  האם אפשר לקבוע 9 שעות לכל היותר הפעלת מעלית שבת???
  תודה
  מירי עוז

  1. שי שגב

   שלום וברכה,
   יש כללים ברורים לגבי הזמנים להפעלת מעלית שבת. יש לך הפניה במאמר.
   בהעדר החלטה – יש הנחיה מצמצמת. ואם יש החלטת 75%, אפשר להפעיל הפעלה בשעות מורחבות יותר.
   בהצלחה, ומקווה שתגיעו לעמק השווה..

   1. מירי עוז

    אין כללים ברורים לגבי הפעלת מעלית שבת אחת בבניינים בהם מופעלת מעלית אחת בלבד.
    קיימים הנחיות לגבי בניינים בהם מופעלות לפחות שתי מעליות ויותר.
    תודה
    מירי

 4. גיא

  שלום.
  בבנין חדש שבו הורי גרים קיימת מעלית אחת, 16 דיירים, 8 קומות ויש רוב דתי.
  1. האם יש שעות מוגדרות להפעלת המעלית בשבת?(החוק אומר סביב התפילות ובהתחשב בצורכי כלל הדיירים, מה זה אומר מבחינת השעות המוגדרות ?)
  2.האם זה שאבי חולה 100%. סיעודי מרותק למיטה נלקח בחשבון שעות הפעלת המעלית.
  3. האם יש תקדימים למקרה מסוג זה?
  תודה

  1. שי שגב

   שלום וברכה, אנא עיין בשרשור התגובות הקודם.
   נ.ב. יש נימוק לכך שבניין של 8 קומות נבנה עם מעלית אחת בלבד?
   בהצלחה
   שי שגב

 5. הנרי בירון

  לכבוד דר' שי סגב,
  כל הכבוד לזריזות לתשובה ששלחת לי בקשר לשאלה ששעלתי.
  התשובה היתה ברורה ונתנה לי אפשרות להמשיך בתהליך שציפיתי וקיוויתי.

 6. שמעון

  שלום
  מה לגבי ביניין שבו דייר דתי נכה ?

  שמעון

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה ותודה על פנייתך,
   אין הוראה מיוחדת בנוגע לדיירים נכים. יחד עם זאת יש מדיניות פסיקתית כללית כי רכוש משותף צריך להתנהל בסבירות ובתום לב בין הדיירים, לכן יש לבחון את נסיבות העניין.
   בשורות טובות
   שי שגב

 7. אילנה סרוסי

  יש לנו מעלית אחת, המעלית לא הייתה עם מנגנון של שבת,( 24 דיירים)
  ולפני שנה רוב הדיירים שגרים בבנין הם עם צביון דתי, והחליטו להתקין מנגנון מעלית שבת.

  אני כאדם חילוני, שקניתי את הבית , לא היה מעלית שבת , מדוע עכשיו אני מחויבת לקבל את דעת הרוב.
  הם לא היו אמורים לקנות דירות בבניין חילוני

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה, אני מבין את התסכול
   בית משותף הוא מקום שבו כל אחד מהדיירים מוותר מהרצון שלו, לטובת הכלל.
   הדברים צריכים להיעשות בסבירות ובתום לב, אבל במגבלות אלה, ובמגבלות חוקיות, הרוב קובע.
   מקווה מאוד שתסתדרו ביניכם 🙂
   כל טוב
   שי שגב

 8. בבניני בן ה8 קומות ואשר בו מעלית אחת נאספו ללא אסיפה ובשקט מופתי 16 חתימות מתוך 24 דיירים

  ידיעה על הפעלת מעלית השבת נמסרה לדיירים רק לאחר מעשה. מערכת היחסים בין הדיירים התעכרה

  ובתוך יומיים מתנגדי מעלית השבת הצליחו לארגן 15 מתנגדים מתוך 24 דיירים ודרשו הפסקת מעלית השבת לאלתר ופרוק מנגנון פיקוד שבת. כך לפי חוק הרוב. אולם חבר הועד הדתי בקש לראות רשימת 15 המתנגדים והמשיך בהפעלת מעלית השבת. ענינו שיקבל את רשימתינו ברצון כתנאי לקבלת רשימותיו. חבר הועד סרב למסור את רשימותיו. ברור כי חבר הועד עבר עבירה חמורה.למי פונים?

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה,
   לא ניתן לקבל בבית משותף החלטות באופן של איסוף חתימות. לא בעד ולא נגד..
   ממליץ לכנס אסיפת דיירים, ואם הדברים לא מסתדרים, לצד הנפגע יש אפשרות לפנות למפקח על בתים משותפים.
   בהצלחה,
   בתקווה שתגיעו לשלום ולהבנה ביניכם
   שי שגב

 9. אייל עמרם

  בינין בן ארבע שנים . בו מעלית אחת בילבד האם רשאי דייר אחד שאינו בעל דירה לידרוש הפעלת פיקוד שבת בניגוד מוחלט לדעת כל הדיירים בבינין?

   1. אורליה

    שלום,
    אותה שאלה, רק שבעל הדירה שנתן לי יפוי כח להסכים בשמו למעלית שבת, הדיירים מחולקים בדעות, מתוך 15 דירות יש 7-8 שמסכימים זה על הקשקש. מה החוק אומר עם זה חצי חצי ? מדובר על הפעלה של 2 בכל השבת (רק כשחוזרים מבית כנסת)

    תודה על תשובתך

    1. ד"ר שי שגב

     היי,
     אני מציע שתתייעצו עם עו"ד, בפניו תפרטו את כל הנסיבות כראוי.
     בהצלחה!

    2. סרגיי

     עם יש שתי מעליות ,ואחד מותקן מנגנון מעלית שבת,אני אישי מתנגד,מה עושים?כדיי להחזיר שתיי מעליות לפעילות כרגיל?

   2. משה

    היי דר שי שגב
    אנחנו גרים בבנין בין 5 קומות הבנין בין 3 שנים
    בקומה העליונה שוכר את הדירה בן אדם מבוגר. והוא המעונין היחיד במעלית שבת. האם אנחנו חייבים להפעיל את המעלית לאדם אחד למרות שהוא לא בעל הדירה וכמובן שישלם את החשמל… דבר שני הרעש של הצפצוף מפריע לנו לישון.. הפחד שאחד הילדים יגש למעלית שעובדת ללא חיישן גם מפחיד אותנו. האם אפשר למנוע את ההפעלה. והאם כרגע השעון שבת של המעלית לא עובד והוא רוצה שזה יפעל כל השבת כי זה בעיה שלכם שלא הספקתם לתקן את השעון שבת. מחשב לתירוץ שהמעלית תפעל שבת שלמה . תודה רבה

    1. ד"ר שי שגב

     שלום וברכה,
     נושא בית משותף הוא רגיש, ומחייב רצון טוב מכל הצדדים.. בין אם מדובר ברוב דתי ובין אם מדובר ברוב חילוני.
     כשאין הסכמות כאלה.. מגיע החוק היבש ומחייב את מה שמחייב.
     מכאן ואילך לצורך התשובה, אני מניח שמדובר בבניין עם 2 מעליות.
     כעיקרון נושא הפעלת המעלית הוא באחריות/סמכות בעל הדירה. אם מדובר ב-2 מעליות והבעלים מבקש זאת, אז השוכר זכאי להשתמש.. אם הבעלים אינו תומך בו, השוכר אינו יכול לחייב אתכם.
     בנוגע לצפצוף, לפי מיטב ידעתי אפשר לכוון את העוצמה או אפילו לבטל אותו. מכיר בניינים שעשו זאת.
     בנוגע לילדים… אפשר לכוון שהמעלית (כאשר מופעל מנגנון שבת) לא תעצור בקומה שלכם.
     בנוגע לשעון… אם הוא זכאי להפעלת המעלית.. אז העובדה שאין שעון אינה אמורה לפגוע בו.
     מקוה שתגיעו לעמק השווה..

 10. טלי וישניה

  האם יש חובה להפעיל מעלית שבת להוריו של דייר אשר מגיעים לבקרו בשבת ?
  האם בבניין חילוני יש חובה להפעיל מעלית שבת עבור דייר אחד בלבד?
  ישנם תלונות רבות מצד הדיירים אשר הדבר מפריע להם.

  1. ד"ר שי שגב

   לשאלתך הראשונה, לענ"ד אין זה משנה אם זה עבור ההורה או עבור ילדיו, במיוחד אם לא יבואו לבקרו במידה והוא גר בקומה גבוהה וכו'.
   לשאלתך השניה, זה תלוי בשאלה מתי הוקם הבניין ואם הותקן בו פיקוד שבת. הפרטים מופיעים במאמר.
   ולגבי הערתך, צריך הרבה חכמה, סבלנות ורצון טוב להסתדר יחד בבית משותף… מקווה שהדברים יבואו על מקומם בשלום.
   שי

 11. ענת

  שלום וברכה,

  מה ניתן לעשות במצב בו ישנו בניין שנבנה לפני שנת 2000, שתי מעליות, 9 קומות בבניין, אין פיקוד שבת באף מעלית וככל הנראה לא ניתן להשיג רוב לצורך מעלית שבת?
  אנחנו סבורים כי מעבר לפגיעה באיכות חיינו הרי שאף מדובר בירידת ערך של דירתנו באיזור המאופיין באוכלוסיה דתית. אציין כי בעת שרכשנו את הדירה שאלנו האם יש מעלית שבת ונאמר לנו שכן. לאחר חתימת החוזה גילינו ששקרו לנו אך הדברים נאמרו בעל פה ואין לנו דרך להוכיח זאת.
  אנחנו מאוד מתוסכלים מהמצב מאחר שאנו גרים בקומה 8 ושומרי שבת. האם פניה למפקח על הבתים המשותפים תועיל?
  תודה…

  1. ד"ר שי שגב

   על פניו הוראות החוק ברורות. ולכן אם לא מגובש הרוב המתאים, הסיכויים נמוכים.
   אלא שתמיד יש נסיבות מיוחדות שפועלות לשני הצדדים. למשל, תלוי מהו אחוז הדיירים המעוניין במעלית שבת. תלוי מיהו המתנגד (האם למשל המתנגדים מתרכזים בקומות התחתונות). תלוי מהי סיבת ההתנגדות והאם היא בתום לב. יתכן ואם תגיעו למפקח עם תיק מוכן מהבחינה הזאת הוא ינסה לגבש ביניכם פשרה ואז כן יצא משהו טוב מההליך.
   בהצלחה!

 12. דבי

  ד"ר שגב שלום רב,
  האם קיימת הוראה חוקית כלשהי בנושא תכנות המעלית שבת וההוצאות הכרוכות בכך?
  בבניין שלנו 3 מעליות כאשר אחת מהן עובדת כמעלית שבת בשעות ספציפיות.
  מעלית השבת אינה עוצרת בכל הקומות.
  כל המעוניין שהמעלית תעצור בקומה שלו צריך לפנות עצמאית לטכנאי (חב' ספציפית), לשלם 900 ₪ ובתוספת תשלום חודשית עבור שימוש בחשמל.
  ועד הבית טוען כי אינו יכול ואינו מחויב לשלם את עלות הטכנאי.
  האם מבחינת החוק והפסיקה הדברים נכונים?
  האם אנחנו חייבים להזמין טכנאי על חשבוננו?
  תודה רבה על עזרתך

  1. ד"ר שי שגב

   כעיקרון, על פי הוראות החוק, הדיירים המבקשים את הפעלת מעלית השבת אמורים לשלם את הוצאותיה.
   מן הסתם גם לצרכי עדכון התוכנה. אלא שהייתי שואל מדוע במקור המעלית לא תוכנתה לעצור בקומה שלכם והאם הדבר נעשה בהסכמה שלכם / או של מי שמכר לכם.
   בהצלחה!

 13. גלית

  שלום רב!
  אם מדובר בבניין ישן (1980) שציביוניו היה דתי עם בנייתו ולאחרונה הגיעו אליו חילונים (הם עדיין לא הרוב אלא כ 15-20 %) ,
  כרגע 2 המעליות הקיימות עובדות במתכונת שבת מכניסת השבת ועד צאתה-
  מה הזכויות של הדיירים החילונים? האם ניתן בדרך כלשהי לבטל את אחת המעליות? מה הרוב הדרוש?
  האם ישנה השפעה (הפחתה) של תשלום מיסי הוועד מאחר והחילונים לא מעוניינים במעלית השבת?

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה,
   שאלתך המעניינת נוגעת לתוקף ההסדר ולמשכו. נושאים שעלולים לעלות גם בהיבטים שונים הקשורים להסכמי שיתוף.
   האם המייסדים, כאשר הגיעו להסכמות כאלה ואחרות, התכוונו שההסדר הזה יחול לעד? שאלה מעניינת, כאמור.
   הייתי מתחיל את הבדיקה שלי בתקנון והוראותיו. שינוי תקנון צריך להיעשות ברוב מיוחס.
   לענ"ד,
   גם אם הדבר אינו מופיע בתקנון, שינוי של הסדר ספציפי שהדיירים הגיעו אליו, צריך להיעשות לפחות בהחלטת רוב באסיפה הכללית.
   הדיירים החדשים נכנסו למצב קיים. היה עליהם לברר את הנושא או לחילופין המוכרים שלהם אמורים היו לעדכן אותם.
   בשלב זה, כל עוד אינם מהווים רוב, השאלה האם וכיצד ניתן לשנות את ההחלטה, אינה רלוונטית.
   מקווה שתמצאו את שביל הזהב ברצון טוב.
   שי

 14. מנחם

  שלום,
  בבנין מלפני 15 שנה בעל 4 קומות עם מעלית אחת בעלת מנגנון שבת.
  רוב הדיירים אינם דתיים למעט אחד.
  המעלית שבת הופעלה עבור דייר אחד עד שנפטר. היורשים טוענים שהיה חוזה מול הקבלן על המעלית שבת. האם זה מחייב?
  והאם רוכש הדירה החדש יכול לחייב את המשך הפעלתו של המעלית לאחר רכישת הדירה?
  תודה רבה מראש
  מנחם

  1. ד"ר שי שגב

   החוק קובע הוראות ספציפיות לגבי מצב בו כבר מותקן מנגנון שבת במעלית.
   יחד עם זאת הוא מתייחס למצב בו יש יותר ממעלית אחת.
   מנגד, המצב כאן הוא שהמעלית כבר פעלה כמעלית שבת, ולא מבקשים היום להפעילה.
   זו שאלה של סבירות ונסיבות העניין, עם נטיה לנקודת זכות לטובת המצב הקיים, אלא אם כן בזמנו כאשר הופעלה המעלית לטובת אותו אדם אחד, הדבר הותנה והוסכם ונרשם.
   אני מקווה שתמצאו את הדרך להסתדר ביניכם, בשלום.
   שי

 15. טליה כהן

  שלום תודה על המאמר.
  אני יודעת שאמרת שהחישובים על הכסף שצריכים הדתיים לשלם על הפעלת המעלית מסובכים ואפשר לקבל תשובות סותרות.
  בכל זאת לביניין של 15 קומות, אם מעלית השבת מופעלת 3 שעות בערב, ואז 8 שעות בבוקר, האם אתה יכול לעזור לי בסדר גודל של כמה צריך לעלות?

  1. ד"ר שי שגב

   היעד לשאלה זו הינו חברת המעליות 🙂
   יחד עם זאת, באופן אינטואיטיבי, הייתי בודק עלות ממוצעת של הפעלת מעלית ביום חול. לאחר מכן עלות הפעלת מעלית בשבת. ההפרש הוא מן הסתם העלות. אם וככל שניתן לבדוק זאת. (למשל מבחינת צריכת חשמל, אם יש שעון נפרד).
   בנוסף יש נושא הבלאי והוצאות נוספות אם יש עבור תחזוקת המנגנון, שבאות מעבר להוצאות ההפעלה השוטפות.
   בהצלחה

 16. ישראל

  אנו גרים בבנין של 12 קומות ו יש לנו דירת אחד חרדית שהיה גרה בקומה 2 ודורשת מעלית שבת דיברתי איתה ש הרוב הדירים מתנגדים למעלית שבת ועלות של המעלית כרוך בתשלום בנפרד אני לו יודעה כמה צריך לגבות
  תודה

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה,
   נושא של תשלום נפרד יש להתייעץ עם חברת המעליות.
   לגבי הנושא של האם להתקין את מנגנון השבת אם לאו – זה תלוי בכל מיני פרמטרים, כמופיע במאמר.
   בהצלחה!

 17. מיכל חורי

  שלום ד"ר שי
  אני מתגוררת בדירת עמידר ובבניין 2 מעליות ורוב הדיירים חילוניים והאם יש לי אפשרות להתקין באופן עצמאי ועל חשבוני את מנגנון פיקוד שבת ושהשימוש יהיה מינימלי בהתאם לצרכי משפחתי..כדי לא לגרום לחיכוך עם הדיירים.

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה,
   אם לא מותקן מנגנון פיקוד שבת, אינך יכולה להתקין על דעת עצמך, הדבר צריך להיות באישור לפחות רוב של הדיירים, כמופיע במאמר.
   בהצלחה!

 18. רצאבי מרדכי

  ד"ר שגב שלום רב, שמי רצאבי מרדכי מנתניה. יש לנו בבניין מעלית שבת, רציתי לדעת מה הם השעות שהמחוקק קבע לגבי הפעלת מעלית שבת כאשר ישנם חילוקי דעות לגבי שעות ההפעלה, ואיך מחשבים בלאי והוצאות חשמל לאותן שעות שבהן מופעלת מעלית השבת. בתודה מראש, מרדכי.

 19. אלינור

  שלום רב!
  אני גרה בבית משותף, שנבנה בשנת 2011, בן 7 קומות, ובו 17 דיירים. יש לנו מעלית אחת קטנה (4 אנשים).
  1. האם יש חובה להפעיל מעלית שבת?
  2. מהי כמות האנשים הנדרשת כדי לחייב הפעלת מעלית שבת?
  3. לפי מה שהבנתי מתשובותיך בעמוד הזה, אלה שדורדים את הפעלת המעלית צריכים לשלם את תוספת ההוצאות בגין ההפעלה. האם נכון?

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה,
   כעיקרון, המאמר משיב על כל השאלות, אולם הואיל וטרחת לשלוח שאלה, אתייחס בקצרה:
   1. אין חובה.
   2. במקרה שלכם ומבלי לדעת את כל העובדות (מסתפק בעובדות שפירטת) – לפחות רוב הדיירים.
   3. נכון מאוד.

 20. מיכאל

  שלום,
  אנחנו בניין עם 9 קומות ובו מעלית אחת.
  הרוב לא דתיים אבל האם רשאים להפעיל את המעלית לפי החוק בשביל 3-4 דירות מתוך 17 ?
  (ההפעלה בדרך כלל 3 שעות מתוך כל השבת כלומר מתוך 25 שעות)

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה,
   על פי הנסיבות שתיארת – לא.
   שנה טובה!

 21. דליה

  ד"ר שגב שלום רב.

  אני גרה בבניין שהתאכלס בשנת 2014, בבניין 3 מעליות ו- 28 קומות.
  יש מעלית שבת בבניין שעוצרת בחלק מהקומות ובשעות מסויימות בלבד.
  אני גרה בקומה ה-3 בבניין והמעלית עוצרת בקומה שלי בעלייה ולא בכיוון ירידה.
  אם אני רוצה להשתמש במעלית שבת בירידה מטה אני צריכה לרדת קומה במדרגות.
  בחדר המדרגות אין כל אור וחשוך מאד. ביקשנו מהוועד לסדר אור במדרגות בשבת כיוון :
  1. המעלית לא פועלת כל השבת ואנו צריכים לרדת מטה או לעלות לפעמים.
  2. אין אפשרות לרדת מטה גם כשיש מעלית שבת ומדובר בסיכון רב כי החושך הוא חושך מצרים.

  הוועד אמר שעלות מנגנון להפעלת אור בשבת בשעות מסויימות יקר מידי וללא הסכמת הדיירים בישיבת דיירים לא יעשה זאת.
  האם מותר לוועד לעשות דבר כזה שכן אנו זקוקים לאור הזה בחדר המדרגות או לפחות לתאורת חירום.
  בנוסף טוען הוועד שאת העלויות נישא על עצמנו על הפעלת האור וכן על המנגנון.

  מה ניתן לעשות?
  תודה רבה,

  דליה

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה,

   לגבי תאורה בשבת יש סעיף מיוחד בחוק, כדלקמן:

   59ח. (א) בעל דירה רשאי, בלא הסכמת בעלי הדירות האחרים, להתקין, על חשבונו, מנגנון המאפשר הפעלה אוטומטית של תאורה בלא חילול שבת (בסעיף זה – המנגנון) ברכוש המשותף והוא יישא בהוצאות החזקתו של המנגנון והפעלתו, ובלבד שהתקיימו כל אלה:
   (1) נמסרה על כך הודעה מוקדמת בכתב לנציגות הבית המשותף ובאין נציגות לבית, תימסר הודעה כאמור לכל דירה בבית המשותף;
   (2) ניתנה התחייבות מצד בעל הדירה להשיב את המצב לקדמותו ולשאת בהוצאות הכרוכות בכך אם לא יהיה עוד צורך במנגנון;
   (3) אין בהפעלת המנגנון משום פגיעה או מטרד בבעל דירה אחרת.
   (ב) בבית מורכב, כהגדרתו בסעיף 59, תימסר הודעה כאמור בסעיף קטן (א)(1) לבעלי הדירות באותה כניסה.

   בהצלחה!

 22. בני

  שלום רב,
  האם החוק מבדיל בין בניין משותף למגדל משותף?
  רכשנו דירה לאחרונה במגדל עם 22 קומות, 3 מעלית ויש מעלית שבת.
  האם חייב להפעיל את מעלית השבת אם רק מיעוט מבקש זאת?

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה,
   החוק אינו מבדיל בין בית רגיל לבין מגדל.
   המיעוט יצטרך גם לשלם עבור השימוש, אולם רשאי לבקש להפעיל את המנגנון.
   בהצלחה

 23. נתיI

  שלום שי , אנו גרים בבנין חדש יחסית (9שנים) שבו ההיתר ניתן אחרי 2001 , יש בבניין שתי מעליות ולא הותקן בו פיקוד באף אחת מן המעליות , נסיונות הבקשה שלי להתקין על חשבוני פיקוד שכזה לא צלח וישנה התנגדות מחלק מהדיירים , האם הדבר חוקי? מה עלי לעשות כדי להתקין בכל זאת פיקוד שכזה? תודה

  1. ד"ר שי שגב

   אם יש מעל 50% שמסכימים להתקנת המנגנון, אתה רשאי ליזום את המהלך (באמצעות אסיפה כללית וכדומה), גם אם יש מתנגדים.
   בהצלחה

 24. ילנה

  אני גרה בבניין חדש עם מעלית אחת. דייר אחד מעוניין להפעיל את המעלית כמעלית שבת. באילו תנאים יוכל לעשות זאת?

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה,
   הוא צריך הסכמה של רוב דיירי הבית.
   בהצלחה

   1. ילנה

    תודה על התגובה המהירה, ושאלה נוספת – ובאילו הוצאות/עלויות עליו לשאת במידה ומופעלת מעלית שבת לפי בקשתו.

 25. ד"ר שי שגב

  עליו לשלם את הוצאות ההתחברות ואת ההוצאות שנגרמות בשוטף עקב המנגנון.
  את יכולה למצוא בשרשור תגובות בנושא.
  בהצלחה

 26. נורברט

  בבניין שלנו 15 קומות, ישנן שתי מעליות, אחת מהן, בשבת, מופעלת בפיקוד שבת.
  דרך הפעלתה היא שקודם היא עולה לקומה ה-15 ואז יורדת קומה קומה. ישנם דיירים (מהקומות הנמוכות) המעונינים שהמעלית תעלה קומה קומה ותרד אח"כ – בהנחה והדבר אפשרי טכנית, מה צריך כדי לשנות את ה"סטטוס קוו" של אופן פעולת המעלית (שכאמור, הדיירים מהקומות העליונות לא יהיו, מן הסתם, מרוצים מהשינוי)?

  תודה רבה!

  1. ד"ר שי שגב

   אם אופן ההפעלה התקבל בהסכמה של הדיירים אז גם לשנות אותו צריך הסכמה.
   החלטה אמורה להיות גם סבירה.. אולי אפשר לתקוף את הנושא במישור הסבירות.
   מקווה שתסתדרו ביניכם.

 27. שמואל

  שלום
  אני גר בבנין של 8 קומות ויש מעלית אחת ללא פיקוד שבת.הבנין אוכלס בשנת 2006.באסיפת דיירים שנה שעברה הצביעו הדיירים נגד התקנת פיקוד שבת.השנה הנושא עלה פעם נוספת.האם רשאים הדיירים לשנות את ההחלטה משנה שעברה ?

  1. ד"ר שי שגב

   כעיקרון כן. אין כלל מעשה בית דין והדיירים רשאים להסכים להחליט אחרת. זו דמוקרטיה…

 28. אלכס

  שלום שי,אנחנו קנינו דירה בבניין חדש (2013).בבניין 19 קומות ו72 דירות, כבתחילה נמכר כפרוייקט לציבור כיפות סרוגות ולאחר מכן לכלל האוכלוסיה.בבית גרעין קשה של בערך30 משפחות דתיות ש יושבים בוועד ומעבירים כול החלטות לטובתם.
  יש לציין שבעט הקניה לא היה שום סעיף בהסכם קניה על צויון דתי של הבניין. בבית יש 3 מעליות -שתיים רגילות ואחת גדולה. הועד מפעיל 2 מעליות שבת -אחת עובדת מכניסת שבת עד ליציאתו, ושניה עובדת מכניסת שבת עד החצות, ומ6 בבוקר ועד מוצ"ש.
  אני מבין שזה לא חוקי אבל מה הדרך לשנות את המצב? אפשר לדרוש מהם לשאת בהוצאות של חשמל למעלית שבת?

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה, יש לכם בהחלט הזכות לדרוש מהדיירים שבקשו את הפעלת המעליות כמעלית שבת, לשאת בהוצאות אלה.
   בהצלחה.

   1. ליאור

    האם תוכל להתייחס לנושא של 2 מעליות מועלות כמעלית שבת מתוך שלוש? מה הרב הנדרש לכך? האם זה חוקי? מאחר וגם אצלי בבניין הרב הוא דתי

 29. אלמוג ממה

  שלום,
  נאמר שדיירים שדורשים פיקוד שבת ישאו בהוצאות. תשלום ועד בית זה לא מספיק !?

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה, ועד בית זה עניין כללי. בנוסף עליהם לשאת בהוצאות הנוספות הנגרמות עקב הפעלת מנגנון שבת.
   בהצלחה!

 30. מנשה דמול

  שלום רב
  אנחנו גרים בביניין בן 14 קומות בביניין קיימות 3 מעליות כשאחת מהן מעלית שבת…
  האם ועד הבית על פי חוק חייב להזמין כשרות למעלית שבת ( כבר שנתיים אין)
  ומהן השעות שחייבת המעלית לפעול ( אנחנו מיעוט של שומרי שבת בביניין)..

  1. ד"ר שי שגב

   ועד הבית אמור לבצע את כל הפעולות הנדרשות לצורך תקינות המנגנון, על חשבונם של הדיירים המבקשים זאת.
   לגבי השעות ראו הפניה במאמר.
   בהצלחה

 31. אוהד ליבוביץ

  שלום רב.
  לאחרונה עברנו לבניין מגורים בעל 9 קומות.
  אני גר בקומה 8.
  בבניין שתי מעליות ובעבר היה מנגנון שבת אך הוא פורק ,בזמן הרכישה לא נאמר לי ולאשתי שאין מעלית שבת למרות שהמוכר ידע שאנו דתיים וכן יש כיתוב "פיקוד שבת" על המעלית.
  פנינו לוועד הבית ובאסיפה נקבע שתהיה הצבעה האם להתקין מחדש בצורת מכתבי שימסר לוועד
  ע"י כל בעל דירה.
  השאלות שלי הם:
  איך נקבע קו פרשת המים עבור בניין שנבנה ב 2001 כמו הבניין שלי-תחילת בניה? יסודות? טופס 4?
  הרצון שלא יהיה מעלית שבת הינו עקרוני ולא עניין טכני או של נוחות,האם ניתן לטפל בכך משפטית?
  מהי הדרך שקובע החוק להצבעה על נושא רגיש שכזה-הצבעה או אסיפת דיירים?
  אני מודה לך מראש על עזרתך,
  אוהד

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה, מהשאלה שלך מתעוררות מספר שאלות משנה, ולכן אני מציע שתיגש להתייעץ בנושא עם עורך דין.
   בין היתר – היחס בין האחריות של המוכרים שלך לבין האחריות של בעלי הדירות.
   משמעות הפירוק של המנגנון והאם נעשה כדין.
   אופן ההצבעה וכדומה.
   בהצלחה.
   שי שגב

 32. מני

  שי שלום
  האם על פי החוק חייבים לעשות בדיקת כשרות למעלית שבת אחת ל3 שנים…?

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה, החוק אינו עוסק בענייני כשרות. לעניין הכשרות מציע שתפנו למכון צומת.
   בנוסף, עלויות הפעלת מעלית שבת חלות על הדיירים המבקשים זאת.
   בהצלחה
   שי שגב

 33. ענת

  שלום רב,
  אני גרה בבניין ותיק. קיים רוב למעלית שבת. הבניין ישן ויש בו מעלית אחת. האם זה אפשרי? האם יש דרך למנוע זאת?

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה, התשובות נמצאות במסגרת המאמר הנ"ל.

 34. ענבל

  ד״ר שגב שלום רב,
  אני במו״מ לרכישת דירה בקומה 6מקבלן בפרויקט תמ״א בפתח תקווה. בבניין מעלית אחת, לשאלתי לעניין מעלית שבת אמר הקבלן שתהיה אולם במפרט הטכני מצוין שאין מעלית שבת. בהנחה שנשנה את המפרט בהסכמה, כיצד אדע שאכן תופעל מעלית שבת בפועל? לשאלתי על צביון הדיירים שרכשו נאמר לי שבינתיים 3 משפחות דתיות רכשו כבר דירות, כיצד אני יכולה לוודא זאת באמת?
  בנוסף, הבנתי מחברים שבבניין שלהם יש מנגנון שבת אבל כדי להפעילו עליהם לשלם מעל 10,000 ש״ח ולכן לא מפעילים, האם בתשלום זה אפשר גם לחייב את הקבלן?
  עניין המעלית קריטי מבחינתי בדל מצב בריאותי, כיצד אוודא זאת טרום הרכישה?
  מודה לתשובתך.

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה,
   מומלץ שהליכי הרכישה מקבלן ילוו על ידי יועץ משפטי מטעמך, ולא רק בשל עניין המעלית.
   עורך הדין יבחן את הניירת הרלוונטית וכן ידאג לוודא כי יצויין במסמכים הרלוונטים שהמעלית תפעל כמעלית שבת, קרי בחוזה, במפרט (שהדבר יצויין במסמכים אלה מול כל הדיירים), בתקנון הבית לכשיירשם. מעבר לנושא עצם הפעלת המעלית יש גם עניין השעות שבהן היא תופעל.
   את יכולה לבדוק/להתרשם למי משווקים את הבניין, מי האוכלוסיה, יכולה לבקש שמות של רוכשים על מנת לוודא איתם נקודה זו.
   הנושא של התשלום בגין הפעלת המנגנון הוא עניין למו"מ מול הקבלן. יחד עם זאת השאלה האם הוא התחייב להתקין רק מנגנון, או שהמעלית תופעל כמעלית שבת. אם הוא התחייב שהמעלית תעבוד כמעלית שבת, מן הסתם הוא צריך גם לחבר אותה.
   את התנאים החוקיים את יכולה לראות במאמר ובשרשור השאלות.
   בכל מקרה, אם נושא המעלית הוא קריטי, צריך לקחת בחשבון כי בבניין שיש בו מעלית אחת והיא פועלת כמעלית שבת, זה מתכון לויכוחים וחיכוכים עתידיים מול הציבור שאינו מעוניין במעלית כזאת. יתכן ועם השנים ישתנה הרכב הדיירים לרעתך ואז יבקשו להעביר החלטות שיפגעו במצב הקיים.
   בהצלחה
   שי שגב

   1. ענבל

    ד״ר שגב שלום רב,
    ראשית, תודה רבה לתשובתך המהירה.
    הסבריך מאירי עיניים!
    אכן בדקתי במפרט לחוזה ומדובר שם בהתחייבות להכנה בלבד למנגנון שבת, ומדבריך אני מבינה שאין המדובר במנגנון עצמו, שאותו הדיירים הדתיים ייאלצו לרכוש מכספם (ומהבנתי מדובר בסכום משמעותי).
    לצערי, סירבו לתת לי שמות הרוכשים, אבל נאמר לי כי בקומה הרביעית 3 מתוך 4 דירות הן משפחות דתיות, ואני הרביעית. סה״כ מונה הבניין 20 דירות.
    ממאמרך ומהשרשורים הבנתי לאשורו את המצב כשיש 2 מעליות, אבל כשיש מעלית אחת, על מנת להפעיל את המעלית בשעות סבירות, יש צורך באישור 51% מבעלי הדירות?
    אודה לתגובתך בשנית.
    ושוב רוב תודות על הטירחה!

    1. ד"ר שי שגב

     סעיף 59ז (א1) קובע – (א1) בבית משותף כאמור בסעיף קטן (א), שמותקנת בו מעלית אחת או יותר ולא הותקן באחת המעליות, לפי העניין, מנגנון פיקוד שבת, רשאים רוב בעלי הדירות להחליט על התקנת מנגנון פיקוד שבת, וכן על הפעלת המעלית או אחת המעליות, לפי העניין, כמעלית שבת.

     מעניין יהיה לבדוק תקדימים של טענה, לפיה עצם העובדה שיש התחייבות למנגנון, מהווה גורם כזה או אחר בשיקולים השונים לכאן או לכאן.

     בהצלחה!

 35. שרון

  ד"ר שגב שלום רב,

  ראשית תודה רבה על הפוסט המעולה – אני חוזרת וקוראת אותו שוב ושוב.

  ברצוני להתייעץ עימך בכמה שאלות / לבטים – במידה וזה בסדר. כידוע לך כעת יש בעיה קשה של היצע בדיור, ואנו מחפשים באזור שהוא חילוני ביותר על גבול האנטי-דת. ויתרנו בעבר על כמה הזדמנויות בשל התנגדות בהפעלת מעלית שבת (עוד בבניינים שיש להם מנגנון – בשל אמירות בסגנון "אנחנו לא מכירים בחוק הזה").

  כעת יש לנו הזדמנות עם דירה שדווקא בבניין שאין מנגנון אך ישנן 2 מעליות – הבניין נבנה לפני 2001, ויש אפילו כמה משפחות דתיות. הדירה בקומה 8 וכנראה שבעבר המשפחות הדתיות נתקלו בבעיות בקבלת רב לאישור למעלית שבת.

  הנה שאלותיי:
  1) האם החתמת דיירים על מסמך המאשר התקנת מנגנון מעלית שבת הינה דרך אשר תקפה משפטית בכדי להתקין מנגנון למעלית שבת? (זאת אומרת לא באסיפה כלשהי – לעבור דלת דלת וממש להחתים דיירים).
  2) אם כן – מה הוא מסמך מחייב ומה הוא אמור להכיל בכדי שבמידה ויהיו מתנגדים חריפים (וכנראה שישנם כאלה) – זה יעמוד במבחן משפטי. בנוסף, האם התקנת המנגנון לאחר מכן מחייב את החוק המחייב בניינים לאחר 2001? (זאת אומרת, כל בניין אשר יש בו מנגנון מעלית שבת מחויב לחוק מעלית שבת כפי שהוא תוקן?)
  3) האם רב הדיירים זה 51% או שיש איזה מספר נקוב אחר?
  4) האם דיירים כולל גם שוכרים או שזה רק מחייב במידה ומחתימים בעלי דירה?
  5) ושאלה אחרונה – ואני ממש מתנצלת על כל השאלות – האם תחלופת דיירים מערערת שוב את אישור הפעלת המעלית? זאת אומרת במידה ואנחנו מצליחים היום להחתים רב – ושנה הבאה מתחלפים דיירים – האם זה מחייב גם עתידית?

  תודה רבה!
  שרון זיצמן

  1. ד"ר שי שגב

   תודה רבה,
   לענ"ד שאלות אלה ובמיוחד ניסוח מסמך, מצריכות ייעוץ מעבר לשאלות בבלוג.
   אולם פטור בלא כלום אי אפשר – יש צורך באסיפה שכונסה כדין, ואיסוף חתימות עלול להיות בעייתי אם יהיו מתנגדים.
   יש צורך ברוב של בעלי הדירות, לא שוכרים.
   תחלופת דיירים בהחלט עלולה לערער את אישור הפעלת המעלית, אלא אם כן ההחלטה של האסיפה הכללית תשוריין באופן שעל מנת לבטלה יהיה צורך ברוב מיוחס, למשל רוב של 75% מבעלי הדירות. יתכן ויש גם פתרונות נוספים אולם כאמור לשם כך יש צורך במתן מלוא הפרטים וייעוץ ממוקד.
   בהצלחה!

 36. מירי

  קיבלתי מכתב מהאגודה לתרבות הדיור אחרי שביקשתי העתקים של חשבון וועד הבית כדי לראות מדוע אנחנו משלמים כל כך הרבה מסי ועד . אנחנו משלמים 528 שקלים בחודש, מאז כניסתנו לדירה החדשה בנין חדש שנתיים וחצי, כשהעלות היא לא יותר 300 שקלים.
  להלן שורה מהמכתב שקיבלתי:
  "2. על הוועד אסור להוציא מסמכים של הבנק או אחרים וזכותך רק לעיין בהם בתיאום מראש עם הוועד..
  ואני שואלת האם לא ברור שבאסיפות וועד הבית יואיל בטובו חבר הועד להמציא מסמכים מקוריים מהבנק …ולא נצטרך לרדוף אחריו????
  האם לא צריכה להיות הלימה בין תשלום מיסי הוועד לבין ההוצאות הריאליות בבנין??
  תודה
  מקווה שמשהו יענה בצורה מקצועית

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה,
   תשלום ועד בית נקבע על ידי הדיירים ומאושר על ידם. כאשר הדיירים מאשרים את דמי הוועד בסכום מסויים, יש לשלמו.
   מאידך יש היגיון רב בכך שלא יהיה צורך לשלם מיסי ועד בית מעבר להוצאות בתוספת לשיעור סביר שיש לשים בצד לצורך תיקונים דחופים ובלתי צפויים.
   מדובר בנושא שראוי להעלותו בישיבת הדיירים ויש לקבל החלטה בגינו.
   ראוי בהחלט שחברי הוועד יציגו מסמכים מקוריים ודו"ח מסודר לאישור הדיירים באסיפה. במידה והוועד אינו ממלא את תפקידו, ראשית ראוי להחליפו.
   אם קיים חשש לאיזשהו תיאום לא הוגן בין דיירים אפשר לפנות למפקח על בתים משותפים.
   בהצלחה ובתקווה שתפתרו את המחלוקות בצורה נעימה

 37. מירי

  האם ניתן לדרוש חוקית תשלום עבור מעלית שבת מהדיירים במשתמשים בה רטרואקטיבית!? לאחר שסוכם ובמשך 4 שנים לא דרשו תשלום ?

  1. ד"ר שי שגב

   כעיקרון החוק מאפשר לחייב את הדיירים העושים שימוש במעלית שבת, לשלם את עלויות ההפעלה.
   אם סוכם כי לא ייגבה תשלום ויש לך על כך סיכום בכתב, נראה כי תביעה רטרואקטיבית כזאת תידחה.
   אם אין סיכום בכתב יש כאן מילה כנגד מילה, ויש סבירות לכך שתביעה כזאת תתקבל, אם יטען הוועד למשל , שלא היה מודע לזכותו לדרוש סכומים אלה, או שיטען כי סבר שמדובר בסכומים נמוכים אולם מתברר לו כי מדובר בסכומים גבוהים יותר.
   אגב לשם קבלת חוות דעת על עלויות הפעלת מעלית שבת, כדאי לפנות למכון צומת.
   בהצלחה

 38. שמוליק

  שלום רב
  במהלך 10 השנים האחרונות הופעלה בבנין מעלית שבת אולם הועד החזיק את מפתח המעלית אצלו והדיירים הדתיים סירבו לשלם עבור הוצאות מעלית השבת.עקב כךשילמתי דמי וועד מופחתים בסך 20 לחודש בגלל נושא מעלית השבת.כעת הוחלף הוועד בחברת ניהול הדורשת שאשלם את אותו הסכום החודשי ככל הדיירים ולא יתבעו אותי.מי צודק וכיצד ממשיכים ?

  1. ד"ר שי שגב

   שאלתך לא כל כך מובנת מבחינה עובדתית.
   בכל מקרה, הדיירים המבקשים הפעלת מעלית שבת, במידה והיא פועלת, אמורים לשלם עבור התוספת הנובעת מהפעלתה.
   מעבר לכך ממליץ על התייעצות עם עו"ד במסגרתה תפרטו בדיוק את הפן העובדתי
   בהצלחה

 39. מירי

  צר לי לכתוב משפטים אלה…אבל…פניתי ליאיר ממכון צומת וקיבלתי תשובה ששעת מעלית שבת היא בין שקל לחמישה שקלים.
  וראו זה פלא כשהשכן ביקש הצעה לאותה מעלית יאיר קבע סכום של חצי שקל.
  לדעתי כפי שציין מר שגב…עלות שעת הפעלת מעלית נתונה לשיקול דעתו של הכותב ….
  אלה העובדות והמבין יבין.

 40. מוריה

  מדוע לא מחוקקים חוק לגבי שעות הפעלת מעלית שבת בבנין בו פועלת מעלית אחת בלבד.
  איך גורמים לשרת המשפטים לחוקק חוק כזה על מנת לדאוג למיעוט הדתי והמיעוט החילוני בבנין בו פועלת מעלית אחת בלבד.
  תודה

  1. ד"ר שי שגב

   בבניין בו פועלת מעלית אחת בלבד המצב עדין יותר במתח שבין הציבורים בעלי האינטרסים השונים. האיזון במצב כזה הוא החלטת רוב הדיירים.
   מקווה שתגיעו להסכמה בצורה נעימה!

 41. נתן

  ד"ר שגב שלום,
  אנו מתגוררים בבניין חדש שנבנה ב-2015 ובו 2 מעליות כשבאחת מהן מותקן פיקוד שבת.אציין כי אנו הדיירים הילידים בבנין שהינם שומרי שבת.
  תקנות משרד המשפטים מגדירות את שעות ההפעלה במהלך השבת.
  האם קיימת אפשרות לבקש מועד הבית הפעלה בשעות אחרות שבכל מקרה לא יחרגו מ- 10 שנקבעו בתקנות משרד הצשפטים?

  1. ד"ר שי שגב

   שאלה טובה! התקנות שותקות בעניין זה אולם נראה לי שבכפוף לשיקולי סבירות, ענייניות ותום לב, אפשר לדרוש גמישות בשעות כאמור אלא אם כן תהיה טענה ראויה להישמע (שהשעות האחרות מפריעות להם וכו').
   בהצלחה!

 42. אפרת

  ד"ר שגב שלום,

  רק לאחרונה גילינו שרק המשתמשים במעלית שבת אמורים לשלם את הוצאותיה. כל השנים שילמנו כל הדיירים את ההוצאות מבלי לדעת.
  האם ניתן לדרוש את הכספים האלו מועד הבית רטרואקטיבית?

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה,

   אכן, המבקשים להפעיל את מנגנון מעלית השבת מחוייבים לשלם בהוצאות הנוספות הנגרמות עקב ההפעלה.
   התשובה לשאלתך נחלקת לשניים:
   ראשית, יש להוכיח מהן העלויות הנוספות שנגרמו עקב הפעלת מעלית השבת. הדבר חשוב הן לצורך ההוכחה במשפט והן לצורך השיקול המוקדם האם ועד כמה שווה ללכת למלחמה על כך, במידה ואין הסכמה.
   שנית, בהנחה שהדבר מוכח, חלים דיני עשיית עושר ולא במשפט, המקנים עקרונית זכות להשבת כספים ששולמו בטעות במהלך 7 השנים שלפני התביעה, אולם העילה בדיני עשיית עושר כפופה לטענות הגנה שונות ועל כן ראוי להתייעץ בנושא עם עו"ד.
   בהצלחה
   שי שגב

 43. דבי

  דר שגב שלום,
  אנחנו גרים בבניין 14 קומות, בו מופעלת אחת משתי המעליות, כמעלית שבת.
  הפעלתה אורכת : שעתיים בכניסת השבת + שעתיים בשבת בבוקר + 10 עד 15 דקות כל שעה עגולה עד צאת השבת סה"כ 6.33 שעות.
  משתמשי המעלית (7 משפחות מתוך 56), לא משלמים על הפעלתה ושימושה של המעלית.
  לאחרונה, דייר בהבניין דרש להפעיל את המעלית 10 שעות באותה מתכונת – אבל יותר זמן כל פעם!
  האם מחויבים לבצע את השינוי עפ"י בדרישתו?
  קראתי את הרשום במאמר שלך, אבל לצערי הדבר לא ברור לי בצורה חת משמעית.
  בתודה מראש
  דבי

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה,
   הכללים קובעים זמני הפעלה שאכן מגיעים סה"כ ל-10 שעות, וזאת בהעדר הסכמה. בהסכמה ניתן לשנות את שעות ההפעלה.
   בנסיבות אלה השיקול הוא שילוב של סבירות ושל תום לב.
   זאת אומרת השאלה האם הבקשה של הדיירים שומרי השבת סבירה או לא, והאם ההתנגדות בתום לב או לא, תיבחן בראי הבניין הספציפי.
   כך למשל, דיירים יכולים לטעון שבשעות הבוקר (7 ואילך) הפעלת המעלית אינה מפריעה ופוגעת בנוחות כמו במהלך מקטעים על פני כל היום.
   מאידך העובדה שאין פרק זמן ממושך ("בלוק") ההופך את המעלית למעלית שבת, מאפשר לתמרן במהלך רוב שעות השבת כך שלא ייפגעו מהפעלת המעלית כמעלית שבת.
   כאמור מדובר בעניינים של סבירות ורצון טוב ואני מקווה שתגיעו לעמק השווה.. שזה הכי חשוב
   בהצלחה!

 44. לאה מנציגר

  לפני שנה קנינו דירה בבניין בן 22 קומות בן יש 3 מעליות כשאחת מיהן היא עם פיקוד שבת ועל כן
  לא בדקנו מעבר לכך.

  אח"כ התברר לנו כי המליץת הזו משרתת מספר מוגבל של קומות אבל דיירים אלה
  לא משלמים שום הוצאות מלבד התכנות הראשוני של עצירה בקומתם כשקנו את דירתם.

  בקשנו שגם בקומה שלנו תיעצר המעלית והתשובה היתה שאנחנו יכולים להזמין טכנאי
  על חשבוננו בערך 700-1000 ש"ח(

  מכיון שמי שמשתמש במעלית שבת לא משלם הוצאות הפעלה בשבת, יוצא שמחד גיסא
  כל שאר הדיירים מתחלקים בהוצאה ומאידך גיסא אין לנו זכות לקבל את השרות בלי להזמין טכנאי על חשבוננו.
  האמנם?
  בעל הדירה הקודם הוא חילוני ולא התעניין במעלית שבת.

  כמו כן הועד מסרב לשנות את שמנו באינטרקום ורוצה לגבות שוב ביקור טכנאי
  של כ-400 ש"ח.
  האם הוצאות אלה לא נכללות בהוצאות ועד הבית שמלכתחילה התשלום של כל דייר הוא לא נמוך כלל

  תודה

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה,
   על פי החוק אכן כל הדיירים המבקשים להפעיל מעלית שבת אמורים לשלם את הוצאותיה. אם הדבר לא נעשה, לכאורה אתם תרוויחו בעתיד.
   לגבי הדרישה כי שינוי בהפעלת המעלית דורש הוצאה נוספת, שתשולם מכיסם של הדיירים המבקשים זאת, לכאורה הדרישה מוצדקת. זה מסוג הדברים שהיו קיימים ולא מוסתרים בעת רכישת הדירה, וגם אינם מהותיים אלא אם כן הקונה מברר עליהם, ועל הקונה האחריות להעלות את הנקודה. כך נראה על פניו.
   לגבי האינטרקום, שוב כעיקרון הדרישה סבירה, הייתי ממליץ לעיין בהחלטות ופרוטוקולים שבהם נקבעו ההסדרים האמורים הנוהגים בבניין. ואם הדברים רשומים בצורה מסודרת ומתועדים אז גם כאן היה צורך לסדוק את זה מראש.
   בשורות טובות וחג שמח

 45. אורית

  שלום רב!
  לפני חצי שנה עברנו לבניין חדש של 8 קומות
  2 דיירים שומרי שבת מהקומה השמינית מנסים להחתים את מחצית הדיירים בכדי להתקין מעלית שבת
  הבניין חדש והם ידעו מראש שיש רק מעלית אחת שגם ככה לא ממש זזה בין הקומות
  האם אין חוק האוסר את זה? אם יצליחו להחתים את מחצית מהדיירים זה ממש יהיה עינוי עבורנו

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה, התשובה נמצאת במאמרים המופיעים באתר. מקווה שישרור השלום ביניכם ותגיעו להבנה.
   שי שגב

 46. יפעת

  שלום,
  אני הדתיה היחידה בבניין שנבנה לפני 8 שנים ובו שתי מעליות. ועד הבית מתעלם מהחוק ומסרב להפעיל את מעלית השבת . לאיזה גוף עלי לפנות כדי שיאכוף את החוק?

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה, אם בבניין מותקן מנגנון שבת אז חייבים להפעיל אותו לבקשתך.
   מציע לפנות לוועד במכתב רשמי.
   אם זה לא הולך, לפנות דרך תרבות הדיור, אם הבניין רשום בתרבות הדיור.
   אם זה לא הולך, לפנות למפקח על בתים משותפים בתביעה.

   1. יפעת

    מסתבר שהבניין אינו רשום באגודה לתרבות הדיור.
    איני בעלת הדירה, אני שוכרת את הדירה. בעלת הדירה כתבה בשמי מכתב לועד אך גם זה לא עזר.
    שאלתי היא האם אני יכולה לפנות למפקח בתביעה או שרק בעלת הדירה יכולה לעשות את זה?

    1. ד"ר שי שגב

     כעיקרון, אם מדובר בשכירות רגילה קצרה (שנה שנתיים), אזי בעלת הדירה היא בעל הדין הנכון. מערכת היחסים שלך (כאמור, עקרונית) הינה בינך כשוכרת לבין המשכירה. קרי אם בהסכם השכירות צויין שיש מעלית שבת, החובה היא של בעלת הדירה. ואם לא צויין כך, בעלת הדירה אינה מפירה את ההסכם במצב שהמנגנון אינו מופעל.

     לכן דרך המלך היא תביעה של בעלת הדירה. לחילופין, בעלת הדירה יכולה לתת לך יפוי כוח נוטריוני לתבוע בשמה וכמובן תצייני עובדה זו בכתב התביעה.

     בהצלחה

 47. נגה ברזילי

  דר שגב שלום
  שאלתי:
  בבניין שלנו שנבנה בשנות ה-90 הותקנה מעלית ללא פיקוד שבת.
  לאחרונה הוגשה הצעה לשיפוץ המעלית על ידי חברת המעליות.

  יש דיירים שלא מעוניינים בפיקוד שבת ובהפעלת מעלית שבת.

  בהצעת המחיר הסכום כולל את כרטיס פיקוד השבת.
  רק עלות ההפעלה של המעלית מופיע בנפרד.
  זאת כאשר על פי החוק אני לא צריכה לשאת בעלות של התקנת כרטיס עם פיקוד שבת ובהפעלת מעלית שבת.

  החברה מתעקשת ואומרת שהפיקוד הוא חלק מהכרטיס ולכן לא ניתן לתמחר את פיקוד השבת

  האם יש אפשרות לכרטיס ללא פיקוד שבת או במילים אחרות יש שני סוגי כרטיסים עם פיקוד שבת ובלעדיו.
  אם אכן כך פני הדברים למעשה על פי הבנתי אני יכולה לדרוש כרטיס ללא פיקוד שבת . ומי שמעוניין בו שישלם על כך .

  תודה על תשובתך.

  יוצא מכך שאני בפועל משתתפת בהתקנת פיקוד השבת למרות שאני לא מעוניית בו.

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה, שאלתך מתייחסת לנושא טכני ולא משפטי. לשם כך הייתי במקומך פונה למספר חברות מעליות ובודק אפשרות זאת.
   ולעצם הנושא, כעיקרון, אם בבניין מעלית אחת, עדיין צריך החלטת רוב על מנת להפעילה. ועל כן הייתי שוקל כן להסכים להתקין את פיקוד השבת, על מנת לחסוך עלויות עתידיות, במידה ותהיה פעם החלטת רוב. וכמובן שעצם ההסכמה להתקנה אינה הסכמה להפעלה. אם תסגרו ככה באסיפת דיירי הבניין אני חושב שזו אפשרות מעשית והגיונית.
   בהצלחה.

 48. גנות בני

  אני גר בבניין 14 קומות שאין בו מעלית שבת האם ועד הבית רשאי להחליט על מעלית שבת מבלי לידע את הדיירים.

  1. ד"ר שי שגב

   במצב רגיל לא. אלא אם כן הוועד הוסמך לכך בתקנון, או שבהסכם הרכישה של הדיירים (אם מדובר מקבלן) במפרט יש התייחסות לכך וכדומה, אז צריך לבדוק מה כתוב שם.

 49. ליאור

  שלום ותודה על הפירוט הרב.
  מה עושים במידה ובבניין ובו שתי מעליות חלה תקלה במעלית הרגילה, האם מותר להפסיק את פעולת מעלית השבת על מנת לאפשר לשאר דיירי הביניין להשתמש במעלית אחת תקינה עד לתיקון המעלית הרגילה?
  אציין כי עלות הגעת טכנאי לתיקון המעלית בשבת הינה גבוהה משמעותית מיום חול ולכן אנו נעדיף לדחות את התיקון בה ליום ראשון במקרה כזה.
  תודה

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה,
   זו שאלה מעניינת… אין עליה חוק, אולם אם נפעיל שכל ישיר וסבירות, נראה לי שסביר לראות בניין, שבו רק מעלית אחת פועלת, כבניין שיש בו מעלית אחת באותה עת.
   לא הבנתי את הפסקה השניה ואת הקשר שלה לשאלה…
   מקווה שאתם תגיעו להבנות באהבה ובשלום.
   שנת טובה

 50. הילה

  האם קיימת חובה על יזם שבונה בניין חדש בעל מעלית אחת לשים במעלית מנגנון שבת?
  אם כן, על הדיירים לפי החלטת הרוב האם להפעיל את המנגנון או לא.
  אם לא קיימת על היזם החובה, כמה עולה להוסיף מנגנון כזה על מעלית קיימת שאין לה את המנגנון?

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה, התשובות מופיעות בגוף המאמר. בהצלחה!

 51. הבניין שלנו אוכלס לפני כשנה . נענינו לדרישת אחד הדיירים והקבלן התקין מעלית שבת . בתחילה זה עבד אך לאור התמרמרות של דיירים ומצב סיכון חיים בשני מקרים אנו דורשים לבטל את מעלית שבת . החתמנו שבעים אחוז של הדיירים . כמובן שהדייר מתנגד נמרצות . יש לציין שאנו משאירים אור בחדר מדרגות במשך כל השבת . לטענת הדייר הם סובלים ממחלות ולכן אינם יכולים לעלות במדרגות לקומה שלישית .ומנגד ישנם בבניין דיירים מבוגרים מאוד וכן דיירים לאחר ניתוחי לב ולהם קשה לחכות זמן רב עד שהמעלית תגיע היו מקרים שהיה צורך לפנות דייר וזה לקח הרבה זמן . וכן אשה דמנטית אשר לא הבינה למה המעלית אינה מגיע מצאנו אותה בוכה ומבולבלת במעלית . בחוזה הקניה לא נאמר שתהיה מעלית שבת .ולא ברור לנו למה משפחה אחת מכתיבה לכל הבניין מה לעשות ??.

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה,
   הנושא הזה הגיע אלי מצד הדייר שאותו הזכרת.
   חוות דעתי החד משמעית הינה שוועד הבית אינו רשאי לשנות את המצב הקיים על דעת עצמו.
   אם המעלית פעלה כך במשך שנה, יש צורך לפעול בדרכים החוקיות המקובלות לצורך שינוי המצב הקיים, ככל שניתן הדבר (אנא תשומת ליבך לכך שבחוזה שהוצג בפני יש אזכור למעלית שבת).
   המטרה היא שהדיירים יוכלו לחיות יחד בשלום, ולכן פעולות חד צדדיות אינן מקובלות בדיני קניין ובמיוחד בבתים משותפים.
   אני מקווה שתצליחו להגיע להידברות ולפשרה שתתאים לכל הצדדים.
   שנה טובה ומבורכת.

 52. אלעד

  הי
  שני בניינים מחוברים עם לובי משותף אחד לבניין שני כתובות ומותקנות בו שני מעליות בלבד האם זה נחשב כמעלית לכל בניין או שבדרישה של דייר למעלית שבת החוק מחייב הפעלה של המעלית?
  תודה

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה,
   מה הגובה של הבניינים (כמה קומות?)
   האם הם מתנהלים כשני בניינים נפרדים (מערכת גביה וניהול נפרדת לכל אחד) או כבניין אחד?

   1. אלעד

    הי
    עשר קומות פלוס שני קומות חניון מתנהלים כבניין אחד לגבי גביה ניהול וועד

    1. ד"ר שי שגב

     כעיקרון, בבניין בן 10 קומות צריך להתקין שתי מעליות. ועל כן אילמלא הבניין היה מחובר לבניין אחר, היו מתקינים בו 2 מעליות.
     זאת ועוד, הבניין מתנהל כבניין אחד. מן הסתם כל אחת מהמעליות מביאה כל דייר לאיזו קומה שהוא ירצה.
     על כן סביר להניח כי יש יש לראות את הבניין כבניין שמותקנות בו 2 מעליות.
     בהצלחה

 53. יצחק

  הי,
  מה החוק אומר לגבי מעלית שבת ביום כיפור? האם החוק מתיחס ליום כיפור כיום שבת רגיל או שינו נוסח מיוחד לחוק לגבי יום הכיפורים?
  תודה מראש,

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה, החוק אינו מבדיל בין שבתות ומועדים למיניהם.
   גמר חתימה טובה

   1. יצחק

    תודה רבה וחתימה טובה.
    אשמח לשאלה נוספת לגבי סמכות הועד בהוצאות. האם הועד יכול להחליט להוציא 4000 שח על דעת עצמו לגודמא על שולחן פינגפונג מבלי לשאול את הדיירים ? האם יש לו סמכות בחוק להוצאות כאלו מבלי לכנס ישיבת ועדה ולעשות הצבעה?
    תודה וחג שמח

    1. ד"ר שי שגב

     יש לבחון שתי נקודות –
     האחת, האם הוועד קיבל סמכות מפורשת או משתמעת להוציא את ההוצאה האמורה. למשל, אם היתה החלטה להקים חדר משחקים בתקציב X וכו'.
     שתיים, האם ההוצאה סבירה בהתייחס לכלל הנסיבות (כמו כמה דיירים יש, כמה ילדים, כמה כסף יש בקופה, ההיסטוריה של הבית, האם מדובר בשימור הקיים או בהוצאה חדשה ועוד שיקולים).
     גמר חתימה טובה.

     1. יצחק

      חג שמח ותודה עלה תשובה..
      הייתה הצבעה על הקמת חדר דיירים לפני 3 שנים והוא אכן הוקם.. אך עם הזמן הועד פשוט מחליף על דעת עצמו שולנות משחק באלפי שקלים מבלי לשאול אך דייר.. האם זה חוקי? האם זה נקרא שימור?
      בנוסף, לדוגמא, הועד הוציא 40,000 שח על גדר, שלא הייתה הצבעה עליו, אלא עשה זאת על דעת עצמו..
      בנוסף, הועד החליט להתקין מצלמה במעלית מבלי לשאול את הדיירים, האם מותר לעשות כך?
      חג שמח,

     2. ד"ר שי שגב

      מועדים לשמחה
      מציע לפנות לייעוץ מסודר שיבחן את כל העובדות.
      בהצלחה!

 54. עודד

  שלום ד״ר שי שגב
  אני וועד בית של בניין בן 14 קומות שאוכלס משנת 99.
  דייירים פנו אליי בבקשה להתקנת מעלית שבת אחת מתוך 2
  לפי מה שהבנתי אין מנגנון פיקוד שבת במעליות.
  איפה אני מוצא את החוקים לגבי :
  מי נושא בעלות ההתקנה ?
  כמו כן האם הדיירים אשר מבקשים הם ישאו גם בעלויות הנלוות?
  כמו כן באיזה רוב ע״פ חוק ניתן לאשר את השינוי?

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה,
   הכל כתוב במאמרים המפורסמים באתר שלי, אתה מוזמן לעיין ולהחכים.
   בהצלחה

 55. אוריאנה ברגר ג׳וליון

  שלום,
  מה קורה ביום כיפור ? אנחנו בניין ממש חדש עם 22 קומות ו2 מעליות. יש מעט מאוד דיירים שמעוניינים במעלית שבת בכיפור. האם זכותם לדרוש עצירהבקומותיהם לאורך כל הכיפור? או רק בשעות כמו בשבת?
  האם העלות עליהם?

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה,
   החוק אינו מבדיל בין שבתות ומועדים אחרים למיניהם. הן לעניין שעות ההפעלה והן לעניין הנשיאה בהוצאות.
   גמר חתימה טובה

 56. אהרון

  שלום רב, אני גר בבניין בן 14 קומות, בנייתו הושלמה ב1/2003. 2 מעליות ללא מנגנון פיקוד שבת. האם מחובת הוועד להתקין מנגנון פיקוד לבקשתנו המבקשים או שיש חובת רוב. נא תשובתך בהקדם. רוב תודות

  1. ד"ר שי שגב

   אם לא הותקן מנגנון, כנראה שהיתר הבניה ניתן לפני כניסת החוק לתוקף.
   במצב שבו יש שתי מעליות בבניין ולא מותקן מנגנון שבת, יש צורך בהחלטת רוב הדיירים לשם התקנת מנגנון. בנושא זה ובשאלה מהו רוב וכו' ראה שני המאמרים באתר.

 57. דרור

  בטבלה המסכמת שצירפת מדובר על בניין שנבנה ב2001 והלאה.. האם לא היתה חובה על הקבלן להתקין זאת נוכח זמן הבניה והאכלוס?

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה, תשומת לבך לשאלה מתי ניתן היתר הבניה..

 58. שלומי גפן

  שלום רב .
  האם העלות על תכנות/אחזקת מעלית שבת אמור לחול על בעל הדירה או על הדייר בדירה ?

  תודה ויישר כח על המדור המעניין .

  1. ד"ר שי שגב

   תודה רבה,
   השאלה מה מוסכם בין הצדדים..
   אנלוגית, הוצאות שוטפות חלות על המחזיק בדירה. במיוחד אם הוא זה שמבקש את הפעלת המעלית.

 59. נחמיה נויברג

  שלום רב,
  קראתי בעיון את המאמר ואת השאלות והתשובות המלומדות והמחכימות. לא מצאתי תשובה לסוגיה:
  אני מכהן כיו"ר ועד הבית בבנין בן 12 קומות שאוכלס בשנת 1997, וישנן בו 2 מעליות ללא מערכת פיקוד שבת. קיימת דרישה של מספר דיירים להתקנת פיקוד שבת באחת המעליות.
  מקריאת המאמר והשו"ת הבנתי שהחלטה של רוב בעלי הדירות (או של "מנין חוקי" שלהם שנוכח באסיפה) נגד התקנת המערכת, יכולה להשתנות באסיפה עתידית בה יחליט הרוב על התקנת המערכת.
  שאלתי, האם ניתן בהחלטת רוב של הדיירים באסיפה עתידית לבטל את ההתקנה והשימוש במעלית שבת, לאחר שזו כבר הותקנה כדין (בהחלטת רוב) ונמצאת בשימוש, או שהמצב הופך להיות "מסמר בלי ראש"?
  תודה מראש.

  1. ד"ר שי שגב

   שאלה יפה!
   כעיקרון, אם יש שתי מעליות, והותקן מנגנון פיקוד שבת, אי אפשר לחזור אחורה.
   בנוסף, נושא של שריון החלטות אפשר לעשות בתקנון המוסכם. ולכן נראה לי שבתקנון אפשר לקבל החלטה שאפשר יהיה לבטל את פיקוד השבת ברוב שיוחלט על ידכם.
   בהצלחה

 60. נחמיה נויברג

  שלום רב,
  שאלה נוספת. האם לצורך החלטה על התקנת פיקוד למעלית שבת דרוש רוב של כל בעלי הדירות בבנין, או שכמו בהחלטות אחרות מספיק גם רוב של בעלי הדירות מתוך ה"מניין החוקי" של הממשתתפים באסיפה?
  תודה על תשובתך.

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה, אתה מוזמן לעיין במאמר השני המופיע באתר, שבו ניתחתי סוגיה זו.

 61. ג. עליזה

  שלום לך.
  אנחנו גרים בבנין כבן 30 שנה, עם מעלית אחת ורוב שלא רוצה מעלית שבת. יש בבנין 8 קומות 32 משפחות. 1 רוצה במעלית שבת, עוד 2 מסורתיים ויתרו, כששמעו שהפיקוד עולה 8800 שח.
  האחד שרוצה טוען שמגיע לו ולו רק בגלל שיש לו תעודת עיוור ובעיה לבבית. הוא גר בקומה 4. 50% מהדירים כבר חתמו, ללא אסיפת דירים, שהם לא מעונינים במעלית שבת.
  אודה לך, באם תענה לי, האם מצבו מחייב אותנו? כמו כן הוא מסרב לשלם בעבור הפיקוד וטוען שזו זכותו לקבל מעלית שבת בהשתתפות הדיירים.

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה, בנסיבות שתיארת אינני מכיר דרך חוקית לחייב את הבניין להתקין פיקוד שבת.

   1. ג. עליזה

    תודה רבה על התשובה.

 62. אורנה

  שלום לך ..מה קורה אם נמעלית הרגילה התקלקלה בשבת -מה החוק אומר לגביר מעלית שבת אפשר לבטל?

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה, שאלה מעניינת.. החוק אינו דן בכך.
   אפשר לסבור סברות לכאן ולכאן, יש צורך בהסכמה וניסיון לגשר על הפערים ולא לעשות דברים באופן חד צדדי..
   בהצלחה!

 63. ישראל

  שלום רב,
  בניין מגורים יחסית חדש, 19 קומות יש 2 מעליות, יש מעלית שבת אבל כרגע מופעלת עד קומה 11 בלבד – לא מובן למה כיוונו אותה עד קומה זו,דיירים שגרים בקומה גבוהה יותר העבירו בקשה לוועד הבניין והוא דרש 700 שח בשביל שינוי הפיקוד עד לקומה ה 19 , האם על הדייר לשלם זאת או חובת וועד הבניין לממן תשלום זה ?
  תודה מראש
  ישראל

  1. ד"ר שי שגב

   יתכן וזו היתה דרישת הדיירים לפני כן, שהמעלית תעבוד עד קומה 11, כי לא היה ביקוש אחר.
   בנוגע לשינוי התכנות יש אפשרות לטעון לכאן ולכאן. שהדייר החדש צריך לשאת לבד. או כל הדיירים המשתמשים בפיקוד שבת צריכים להשתתף. אין אפשרות לדעתי לחייב את הוועד.
   בהצלחה

 64. ליאור

  שלום רב,
  עברתי לגור בקומה 10 בבניין שנבנה לפני כ-10 שנים בו 2 מעליות.
  במעלית הקטנה אכן יש פיקוד שבת.
  הועד לא עושה לי בעיות בדרישתי להפעיל מעלית שבת וטוען שזה רק בשבילי ועלי לשאת בעלויות.
  אכן מהמאמר אני מבין שאני צריך לשאת בעלויות, איך ניתן לקבוע מה העלות? האם אני צריך לפנות לבעל מקצוע לקבלת הערכת העלות של המעלית בשבת? ומאם כן מי?
  יתרה מכך, בעתיד מגיע דייר חדש שגם מעוניין במעלית שבת מאיפה אני צריך לדעת עליו ולהתחלק איתו בעלויות? או שבכלל יש היום דייר נניח בקומה יותר נמוכה שהיום הוא מסתדר אך שיהיה מעלית הוא כן ישתמש בזה?? מה עושים בסיטואציה כזאת?
  בכלל כל ההתחשבנות הזאת מעבר לתשלום הועד השוטף נראת לי לא תקינה. לעניות דעתי החקיקה לא מושלמת בנושא.

  תודה רבה,

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה, אנא בדוק בשני המאמרים בנוגע להתחשבנות ולהערכת העלויות.
   ממליץ לך לפנות למכון צומת לעניין זה.
   אתה יכול לתכנת את מעלית השבת איך שאתה רוצה. זה אומר שאם רק אתה משתמש, היא תעלה רק לקומה שלך. ברגע שמישהו יבקש שהמעלית תגיע גם לקומה שלו, אתה יודע שגם הוא מבקש להשתמש..
   בהצלחה

 65. יעקוב שלום

  1.הבניין אוכלס לפני כשנה אך ועד הבית טרם קיבל אחריות על המעליות היות ולטענתו לקבלן יש חוב כספי מול חברת המעליות .
  2. כשפנינו לועד להפעיל את מנגנון השבת של מעלית השבת (מתוך 3 מעליות ) לא התייחסו אלינו ונאלצנו להתמודד לבד מול הקבלן עד שנאות להפעיל את מנגנון השבת אך תכנת אותו כך שעוצר בכל קומה.ולא בקומות של הדיירים שומרי שבת כפי שביקשתי.

  3מעלית השבת פעלה כל השבת ללא הפסקה (למרות שביקשנו שלא תפעל בלילה ושתעצור רק בקומות הרלוונטיות) עד שיום אחד הועד הצמיד את שעות ההפעלה של המעלית לשעות ברירת המחדל המצומצמות ( כלאחר יד ובלי להתריע מראש ) על פי החוק שלא מתאים לצרכים של דיירים שומרי השבת (כשישה דיירים מתוך כ 60).
  4 כל בקשותיי עד כה מהועד להרחיב את שעות ההפעלה של המעלית נענו בשלילה ובטענה שעד שהוועד לא יקבל אחריות על המעליות (שזה לא ברור מתי) לא יתכנתו את המעלית מחדש.
  5.גם בקשתי לשנות את שעות ההפעלה ובתוך טווח שעות ההפעלה של המעלית על פי החוק (כ 10 שעות) נענו בשלילה.
  6 צריך להבין ששעות ברירת המחדל המצומצמות לא סבירות בעליל שכן אם אתה מתארח אצל משפחה או חברים בערב שבת או בשבת בצהריים וזה קורה הרבה אין סיכוי שנגיע בשעות הפעילות של המעלית.וזה גוזר עלינו להיות במצור ואו לטפס במדרגות 13 קומות עם 3 ילדים קטנים ואישה בהריון.
  8.לעניין הוצאות ההפעלה : במידה ויש ויכוח לגבי עלות ההפעלה של המעלית . אם לדוגמא יהיה פער בין עלות ההפעלה על פי חברת המעליות שביקשנו לקבל ממנה אומדן לעומת הערכה של מומחה מטעם ועד הבית מה הדין ? כלומר האם הועד מחוייב להפעיל את המעלית עד שמגיעים להסדר או שעד שלא מסכימים לא ניתן להפעיל מעלית שבת?
  ברגע שיקבלו אחריות על המעלית הם אמרו שיביאו מומחה שיעריך ועל פיו יחייבו אותנו לשלם.
  אין לי התנגדות לשאת בהוצאות ההפעלה אולם זה צריך להיות מידתי והוגן.

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה, והאמת והשלום אהבו.. יש לנסות ולהגיע להסכמות בדרכי שלום. אם הדבר לא הולך, ואתם רשומים בתרבות הדיור, אנא נסו לבדוק אם יש להם מנגנון גישור וכו'.
   בנוגע לשעות יש הוראות חוקיות שפירטתי אותן במאמר. וזאת במקרה שאין רוב לשנותו.
   בנוגע להוצאות הייתי מציע שתבדקו קודם במה מדובר, וכמה יוצא לכל דייר לשלם. במקביל אפשר לפנות למכון צומת לקבלת ייעוץ בנושא. כאשר תהיה לכם תמונה תראו מה הפער, ובהתאם לכך תוכל לדעת לאן פניכם.
   בהצלחה

 66. אורית כהן

  שלום רב,
  אני מתקשה להבין מבין התגובות הרבות ולכן שולחת שאלה נוספת:
  אנו בניין עם שתי כניסות שעבר תהליך תמ"א והפך מבניין 3 קומות לבניין 6 קומות (בכל כניסה).
  האם אנחנו מחוייבים בהפעלת מעלית שבת למען השכנים הדתיים?
  אמנם יש 2 מעליות אך בכל כניסה יש מעלית אחת. מה הדין במקרה זה?
  בתודה מראש,
  אורית

  1. ד"ר שי שגב

   שאלה מעניינת! על פניו נראה לי שבנסיבות שתיארת אין חובה להתקין מנגנון שבת.

 67. נעמה

  שלורם רב,
  בבנין בן 10 דיירים שנבנה בשנות ה90 לציבר הדתי לאומי הכולל מעלית שבת החלו לאחרונה להכנס דיירים חילוניים, 2 שוכרים כאשר בעלי הדירות דתיים, ודייר אחד חילוני שרכש דירה, דיירים דתים(מבוגרים) אשר מעוניינים לרכוש דירה בבניין בקשו לדעת האם יוכל לדרוש שמעלית השבת תופעל כל השבת למעט שעות הלילה והצהריים. נכון להיום המעלית עובדת ברוב שעות היום, יצויין כי הדירה נמצאת בקומה גבוהה..האם דרישתם לפעילות המעלית גם כאשר לא יהיה רוב דתי ..כבילה ?
  תודה מראש למענה.

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה, יש תנאים חוקיים לשינוי שעות הפעלת המעלית. הקונים יכולים לבקש כל דבר.. אבל השאלה מה המוכרים יכולים לספק להם חוקית.

 68. נתן מרגלית

  שלום רב
  בנין בין 4 שנים
  מיד לאחר איכלוסו התקיימה אספת דיירים והוחלט על הפעלת מעלית שבת למשך 90 דקות במקצבים של 30 דקות.
  לפני כחודש אירע תקלה. העוזרת הפיליפינת שכחה לנטרל את מעלית השבת והיא הופעלה גם ביום א בבוקר.
  כתוצאה מכך נגרם מרמור והשכנים החילונים כנסו אסיפה ובטלו את ההחלטה על הפעלת מעלית שבת.
  לדעתי קיים כאן חוסר תום לב ומידת סבירות הגיונית.
  האם ניתן לשנות את הפעלת המעלית כל שני וחמישי?

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה, אם בבניין מותקן מנגנון שבת, ויש יותר ממעלית אחת, אפילו דייר אחד יכול לבקש את הפעלתו.
   בכל מקרה לא סביר שבגלל תקלה אחת משך 4 שנים ישנו את ההסדר. זה נשמע כמו עלה תאנה.

 69. גדי רוזנפלד

  שלום שי,
  אני גר בבנין משותף בן 15 שבו 3 מעליות ו-21 קומות. בבניין מעלית שבת, אך הדיירים הדתיים מבקשים שמעלית נוספת שתעבוד למשך שעה במהלך ערב שבת.האם כדי לאשר את הבקשה הנ"ל נדרש אישור של 75% מדיירי הבניין?

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה נדרש של רוב הדיירים (ראה לשון החוק)

 70. נדב

  ד"ר שגב, האם בניין שבו קיימות שתי מעליות, אך אחת מהן עוצרת רק בקומות הזוגיות והשניה רק בקומות האי-זוגיות, עונה על פי החוק על הקריטריונים שמאפשרים לדייר אחד בלבד לדרוש הפעלת מנגנון שבת, או שבמקרה זה דרוש אישור של רוב הדיירים?

  תודה,
  נדב.

  1. ד"ר שי שגב

   השאלה הינה האם יש מנגנון שבת מותקן. החוק אינו מתייחס לשאלה היכן עוצרות המעליות.
   האם אפשר להעלות טענה שלכאורה מדובר במעלית אחת? שאלה מעניינת. האם יש אפשרות להפעיל את המעלית בכל הקומות? אם כן אז יתכן והפתרון הוא שבשבתות המעליות תפעלנה בכל הקומות ומעלית אחת תהיה מעלית שבת.

 71. רותם

  שלום , הייתי שמח לדעת מה אומר החוק במקרה של בניין שנבנה לפני 2001 ויש בו 2 מעליות ולא מותקן מנגנון שבת ויש דייר חדש שמעוניין במעלית כזו ורב הדיירים נגד הפעלת מעלית שבת

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה, המאמר ולשון החוק ברורים, אנא עיין שוב, בהצלחה

 72. שי כהן

  ד"ר שי שגב שלום אני מתגורר בבניין שאוכלס בשנת 1998 הבניין בין 10 קומות ובו שתי מעליות .בקשתי להסב מעלית אחת למעלית שבת על חשבוני והחתמתי מעל 50 אחוז מהדיירים על הסכמה .השאלה היא האם אני צריך 51 אחוז הסכמה או 75 אחוז הסכמה (לצערי לא הצלחתי להבין זאת מהמאמר )
  כמו כן האם אני חייב לערוך אספת דירים לאחר שאספתי את רוב החתימות ? מניסיון רוב הדיירים אינם טורחים להגיע לישיבות

  בתודה מראש

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה, צריך 51% כולל החתימה שלך. החלטות מקבלים באסיפות דיירים. לגבי איסוף חתימות, יש התייחסות במאמר השני שלי. בכל מקרה יש טכניקות להתגבר על מצב שדיירים לא מגיעים לאסיפות. ממליץ לפנות לייעוץ.

 73. מלכה

  שלום.

  בבנין המגורים שלנו ישנן 2 מעליות, כאשר אחת מתוכן מעלית שבת, כאשר יש בבניין כ-6 משפחות דתיות מתוך כלל 42 הדיירים..
  מעלית השבת מופעלת מכניסת השבת ועד צאתו ללא הפסקה, כולל בשעות הלילה, על פי רוב.
  שאלותיי הן כאלה:
  1. האם ניתן לדרוש מועד הבניין לבטל את זימזום המעלית אשר מהווה מיטרד רציני ופוגע באיכות החיים שלנו כבר מזה 7.5 שנים מאז שנכנסנו להתגורר בבניין.
  2. האם ניתן לחייב את הדיירים אשר מעוניינים בהפעלת מעלית השבת לשלם בגין הוצאות הפעלת מעלית השבת.
  ברצוני לציין כי כאשר נכנסנו לבניין החדש, יו"ר ועד הדיירים היה אדם דתי, אשר הודיע כי הבניין מחוייב במעלית שבת, ולא העלה את נושא הפעלת המעלית בשעות מסויימות בלבד כפי שקראתי היום במאמר שלך, ולא את נושא אי חובת חיוב כלל הדיירים בהוצאות מעלית השבת.
  3. האם ניתן לבצע חיוב רטרואקטיבי? אחד הדיירים הדתיים עזב את הבניין לפני כשנה(זה שהיה יו"ר הועד). האם ניתן גם לשלוח אליו דרישה לתשלום רטרואקטיבי כחוק בגין התקופה שהתגורר בבניין?

  מודה על תשובתך.

  1. ד"ר שי שגב

   1. אפשר לבטל ואפשר גם להנמיך את העוצמה על מנת שלא תפריע.
   2. החוק קובע כי הדיירים המשתמשים בפיקוד השבת צריכים לשלם. אבל ראה התשובה הבאה.
   3. לגבי תשלום רטרואקטיבי השאלה היא האם סוכם בין הדיירים בזמנו כיצד יבוצע התשלום. אם לא סוכם יתכן ויש אפשרות תביעה ל-7 שנים אחורה מיום הגשת התביעה (בעתיד). צריך לבדוק זאת.

 74. אלכס

  שלום, אנחנו גרים בבניין 8 קומות שבנוי עד לפני לשנת 1990. בבניין יש שתי מעליות . מעלית אחד שעוצרת רק בקומות אי זוגיות בלבד ומעלית שניה שעוצרת רק בקומות זוגיות. בכל קומה יש כניסה רק למעלית אחד. יש לנו דייר אחד שדורש הפעלת מעלית שבט ו-90 אחוז מהדיירים נגד מעלית שבט. מה אומר החוק במקרה שלנו.תודה

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה, שאלה מעניינת. השאלה האם כבר מותקן מנגנון שבת? או שלא מותקן? אם לא מותקן אז אי אפשר להתקין בנסיבות האלה.

 75. רועי

  שלום. מכרה שגרה בבנין עם 2 מעליות טוענת שהועד החליט להפוך את כל 2 המעליות למעליות שבת (גם הוחלט שלא יסעו בחניות תת קרקעי בשבת). היא כחילונית מרגישה שנרמסת ואין לה מושג מה לעשות. האם ההחלטה חוקית?

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה, על פניו לא תקין, יש לבדוק את העובדות.

 76. זיו

  שלום לך…
  אנו גרים בבניין בן 8 קומות.
  בקומה 7 נכנסה דיירת חדשה ורוצה להפעיל את מעלית השבת.
  האם יש חובה להפעיל את מעלית השבת רק בשבילה או שעל פי דעת רוב שלא מעוניין שתפעל.
  אם יש חובה..
  איך עושים את החישוב החודשי בו הדיירת צריכה לשלם…
  אודה לתשובה.
  תודה רבה

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה, אם יש מנגנון מותקן, ויש יותר ממעלית אחת, די בכך שדייר אחד מעוניין בהפעלת המעלית על מנת לחייב את הפעלתה. לגבי החישוב החודשי כדאי להתייעץ עם חברת המעליות שמפעילה את המעלית הספציפית והיא מכירה אותה. אפשרות נוספת היא לפנות למכון צומת בירושלים היודעים בדיוק לחשב את העלויות. בהצלחה

 77. שאול

  שי
  שבוע טוב.

  אנחנו גרים בבנין בן 8 קומות עם 2 מעליות משנת 98…לפני כ 8 שנים התקנו מעלית שבת. חברת המעליות המליצה על מנוחה למעלית השבת בין 14-16 והפעלה עד השעה 23…לפי דוחות חברת המעליות קיים חופש במנועים שנגרם עקב שחיקה ובלאי במשך השנים.בישיבת בעלי הדירות בתחילת השנה נדון נושא זמני הפעלת מעלית השבת. למרות הסיכון הוחלט להיטיב עם קומץ דיירים שביקש הארכת שעות הפעילות עד השעה 24 ושעה הפסקה בצהריים. בעל הדירה בפנטהאוס למרות החלטת הדיירים דורש הפעלת מעלית שבת עד השעה 1 לפנות בוקר ומאיים בתביעה , כיצד היית פועל?

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה, אני משתדל תמיד ללכת בדרך השלום.
   בנוגע לעלויות תחזוקה – מי שמבקשים את הפעלת המעלית חייבים לשלם את ההוצאות הנובעות מהתחזוקה. וחייבים לשמור על תקינות המעלית. מאידך צריך לזכור שהמעלית נועדה לשרת את האנשים לפי צרכיהם. ולכן בתחזוקה נכונה אפשר להפעיל את המעלית כפי הרצוי והנדרש. כמובן תוך תשלום התחזוקה כאמור.
   בנוגע לשעות ההפעלה – יש שעות הקבועות בחוק. ויש גם הוראות באילו תנאים ניתן לשנות את השעות. ראה במאמר.
   בהצלחה

 78. בני

  אני רוכש דירה מקבלן .עם התחייבות שבבנין תותקן מעלית עם פיקוד שבת.בבנין מעלית אחת.(מבדיקה קצרה בחוזה הסטנדרטי מופיע שאין פיקוד שבתולהערכתי ראשוני הדיירים חתמו עליו.) האם עם כניסתי למגורים מאחר שינו מנגנון שלצפיקוד שבת אני יכול לחייב את הבנין להפעיל את המעלית כמעלית שבת(הוצאות עלי)? תוקה

  1. ד"ר שי שגב

   אם כבר הותקן מנגנון, אתה יכול לדרוש להפעיל את המעלית.
   העניין הוא שיתכן והדיירים האחרים יטענו כי מכיוון שלא נאמר בחוזה שלהם שיהיה מנגנון, הם לא נתנו הסכמה לכך.
   יש תקדימים בעניינים אחרים (לא ראיתי כזה בענין פיקוד שבת) שבהם מספיק שדייר אחד לא חתם, אבל באותם מקרים היה צריך הסכמה פה אחד.
   במקרה של פיקוד שבת מספיק רוב דיירים ולכן אם רוב הדיירים חתמו על נספח כזה, נראה לי שאתה מסודר.
   הואיל והקבלן התחייב לך על פיקוד שבת, אם זה לא ייצא לפועל, הוא הפר חוזה, כי לא די שהתקין מנגנון, צריך שתהיה אפשרות להפעילו.
   פנית לקבלן על מנת לשאול כמה חתמו?
   בהצלחה ותהנה מהדירה.

 79. נועם

  שלום רב,
  ניסיתי לחפש תשובה בפורום, משלא מצאתי כתבתי תגובה חדשה.
  אנחנו גרים בבית משותף עם 2 מעליות, חוץ מאיתנו יש עוד 2 משפחות.
  בהתאם לחוק הועד הסביר לנו שאפשר להפעיל את המעלית אבל עלינו לשלם את ההוצאות ההפעלה.
  שאלתי היא כזו:
  1. אם אנחנו משלמים על המעלית שבת, האם אנחנו יכולים לדרוש זיכוי על המעלית השניה? (שעובדת יותר וגם צורכת חשמל) אחרת אנחנו משלמים לכאורה פעמיים.
  2. כיצד בכלל מחושבת העלות? מחיר רגיל למול מחיר שבת או כל המחיר?
  (נגיד שיום עולה בממוצע 100 ובשבת 150, אז מה החלק?)
  3. האם מותר להגדיר שהמעלית תעצור רק בקומות ספציפיות? (של הדיירים שמשלמים על המעלית) או שחייב שתעצור בכל הקומות כל הזמן?
  תודה רבה!
  נועם

 80. נעם

  שלום רב,
  ניסיתי לחפש תשובה בפורום, משלא מצאתי כתבתי תגובה חדשה.
  אנחנו גרים בבית משותף עם 2 מעליות, חוץ מאיתנו יש עוד 2 משפחות.
  בהתאם לחוק הועד הסביר לנו שאפשר להפעיל את המעלית אבל עלינו לשלם את ההוצאות ההפעלה.
  שאלתי היא כזו:
  1. אם אנחנו משלמים על המעלית שבת, האם אנחנו יכולים לדרוש זיכוי על המעלית השניה? (שעובדת יותר וגם צורכת חשמל) אחרת אנחנו משלמים לכאורה פעמיים.
  2. כיצד בכלל מחושבת העלות? מחיר רגיל למול מחיר שבת או כל המחיר?
  (נגיד שיום עולה בממוצע 100 ובשבת 150, אז מה החלק?)
  3. האם מותר להגדיר שהמעלית תעצור רק בקומות ספציפיות? (של הדיירים שמשלמים על המעלית) או שחייב שתעצור בכל הקומות כל הזמן?
  תודה רבה!

 81. נועם

  שלום רב,
  ניסיתי לחפש תשובה בפורום, משלא מצאתי כתבתי תגובה חדשה.
  אנחנו גרים בבית משותף עם 2 מעליות, חוץ מאיתנו יש עוד 2 משפחות.
  בהתאם לחוק הועד הסביר לנו שאפשר להפעיל את המעלית אבל עלינו לשלם את ההוצאות ההפעלה.
  שאלתי היא כזו:
  1. אם אנחנו משלמים על המעלית שבת, האם אנחנו יכולים לדרוש זיכוי על המעלית השניה? (שעובדת יותר וגם צורכת חשמל) אחרת אנחנו משלמים לכאורה פעמיים.
  2. כיצד בכלל מחושבת העלות? מחיר רגיל למול מחיר שבת או כל המחיר?
  (נגיד שיום עולה בממוצע 100 ובשבת 150, אז מה החלק?)
  3. האם מותר להגדיר שהמעלית תעצור רק בקומות ספציפיות? (של הדיירים שמשלמים על המעלית) או שחייב שתעצור בכל הקומות כל הזמן?
  תודה!

 82. אילן

  שלום
  הדייר שאני משכיר לו דירה דורש להפעיל לו מעלית שבת בבניין שבו 2 מעליות ועד הבית מסרב מה עושים

 83. אבי

  שלום רב,
  עיינתי היטב במאמרים שלך ובשו"ת וטרם הבנתי מצאתי מענה לשאלתי.
  אנחנו דיירים חדשים בבניין שנבנה בשנת 98.
  בבניין שתי מעליות כשבאחת מותקנת מעלית שבת. חלק מהדיירים מלכתחילה התנגדו להתקנתה ויש לחץ להפעיל אותה רק 3 שעות בלבד לכל השבת. אנחנו שני דיירים שגרים בקומת הגג והמעלית משרתת רק אותנו. כמובן ש-3 שעות לא מספיקות כלל לשתי משפחות, ושאלתי היא האם יש לנו זכות להאריך את מספר השעות ואם כן כיצד עלינו ליישם זאת.
  תודה רבה על המענה!

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה יש תקנות הקובעות מהם זמני המעלית. ראו במאמר.
   בהצלחה.

 84. גיא דר

  ד"ר שי שלום וגמר חתימה טובה. אני גר בבניין משנת 1969, בבניין יש 2 מעליות ו 52 דיירים. לאחרונה שיפצנו או בעצם תקנו מעליות חדשות, בין היתר התקנו מנגנון שבת, הפלא ופלא ישר התחילו הוויכוחים כמה זמן להפעיל. קראתי את המאמרים שלך ויש לי את התשובות לגבי השעות. שתי שאלות,
  1. האם ניתן להתייחס לתקנות הפעלה משנת 2014 מכיוון שהמעליות הן חדשות ?
  2. איך מחשבים את העלות הפעלת מעלית השבת, כוונתי היא לעלויות ישירות ולא לנוסחא המובאת בחוק ?

  תודה,

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה,
   תקנות אינן תלוית בשאלה מתי הותקנו המעליות.
   לחישוב הפעלת מעלית שבת אפשר לפנות למכון צומת הם מסייעים בחישוב.
   בהצלחה

 85. ALON

  ד"ר שגב שלום רב,
  מבקש את תגובתך על המצב בבניין שלנו.
  בבניין שלנו יש שתי מעליות, אחת עובדת רגיל והשנייה מתפקדת כמעלית שבת.
  אין ויכוח על הנדון בקרב הדיירים.
  אולם בעוד שמעלית רגילה מקולקלת , ובבניין נותרה רק מעלית שבת אחת,
  האם ישנה האפשרות מבחינה חוקית להפעיל את המעלית שבת , שתתפקד כמעלית רגילה, ולא שתעצור בכל קומה?

  אודה לתשובתך ,

  1. ד"ר שי שגב

   שאלה יפה.
   האם מדובר במקרה היפותטתי או מקרה נדיר, או שהמעלית השניה מתקלקלת באופן תדיר?
   צריך להיכנס לפרטים ולמצוא את שביל הזהב. הכרעה תהיה על פי הנסיבות המיוחדות. צריך למצוא את האיזון.
   בהצלחה

 86. מרגלית

  שלום רב,
  האם החלפת מעליות (2) כמוה כבנייה חדשה המאפשרת דרישה של התקנות מנגנון של מעלית שבת באחת מהן ללא רוב?
  תודה.

  1. ד"ר שי שגב

   שלום, רעיון יפה אולם לא נראה לי… מכיוון שהבניין קיים והדיירים רגילים למצב הקיים והחלפת המעליות אינה הצדקה לשינוי המצב הקיים, אלא אם כן הוסיפו מעלית או שאי הסכמת הדיירים בעבר נבעה מכך שהמעליות אינן יכולות לתפקד כראוי כמעליות שבת וכדומה.
   בהצלחה

 87. מיטל

  שלום,

  אנחנו גרים בבניין משותף שבו מעלית זוגית ומעלית אי זוגית (כל אחד עוצרת בקומות שונות בהתאם). המעלית הזוגית הינה מעלית גדולה והמעלית הזוגית קטנה. במסגרת שיפוץ של המעליות אחד הדיירים מבקש לפתוח את המעלית הגדולה כך שתגיע גם לקומות האי זוגיות. איזה רוב נדרש לזה?

  תודה רבה

 88. בני

  שלום דר שי,
  לפי לשון החוק ומה שהזכרת פה טיפולי בלאי כתוצאה מהפעלת מעלית בשבת צרכים להיות משולמים על ידי אלו שמשתמשים בה. השאלה היא איך ניתן להעריך את זה. ממה שביררתי אין שום דרך לדעת האם תקלה כלשהי נגרמה מהפעלת מנגנון שבת או מסתם בלאי טבעי או אחר. איך ניתן לקבוע אם טיפול אחזקה הוא מחויב על אלו שמשתמשים במעלית או על הבניין.

 89. מאיה

  שלום. אשמח מאד לעזרתך.
  בניין חדש. בן 9 קומות. מעלית אחת. מותקן בה מנגנון שבת. הבניין אמור להתאכלס בעוד כחודש. האם בשל העובדה כי מנגנון פיקוד שבת מיצקן בה מלכתחילה ןלמרות שיש מעלית אחת. ברגע שיש דייר שמעוניין בהפעלת המעלית(לפרקי זמן קצובים) ישנה חובה חוקית להפעיל את המעלית שבת? או שבשל העובדה כי ישנה רק מעלית אחת, חייבים הסכמה של רוב הדיירים? תודה רבה !

 90. שיר

  שלום ד"ר שגב,
  הבניין שלנו הוקם בשנת 68 ובו מעלית אחת ישנה.
  כחצי מהדיירים הם דיירים ותיקים שגרים בו מאז הקמתו של הבניין, כולל הדירה שלי שהיתה שייכת למשפחתי.
  ועד הבית היא בתו של אחד הדיירים הותיקים וגרה איתו יחד, הם דתיים ולפני כשנה כשנבחרה לועד (כי אף אחד אחר לא רצה להיבחר) משכו באגרסיביות לכיוון מעלית שבת.
  לאחר אסיפות והתנגדויות, מצאה הועד פרצה בחוק שאומרת שניתן להפעיל מעלית שבת (בבניין עם מעלית אחת) ללא הסכמת כלל הדיירים אם כבר מותקן מנגנון שבת על המעלית, זאת על אף התנגדויות של רוב הדיירים. היא מיד יישמה זאת והפעילה מעלית שבת שגרמה לתקלות רבות.
  מתוך 12 דירות, רק 2 דיירים מעוניינים במעלית שבת.
  הטענה של הועד היא שהמעלית הוקמה עם מנגנון שבת, ולכן מותר לה להפעיל את המעלית ללא הסכמת כלל הדיירים.
  הטענה של המשפחה שלי ושל דיירים נוספים, שמעולם לא היה מנגנון שבת, והם (המשפחה שמכהנת כועד) למעשה אלו ששמו את המנגנון הזה לפני 20 שנה ללא הסכמת הדיירים.

  כעת מהנדס המעליות שהגיע לבדיקה המליץ להחליף את המנוע של המעלית מכיוון שהוא מאד ישן, ויש להשבית מיד את מעלית השבת שכן העומס על המעלית גדול מידי.
  לאחר שנרכוש מנוע חדש, איננו מעוניינים להפעיל מעלית שבת.

  אין לנו דרך להוכיח האם המעלית הזו הוקמה עם או בלי מנגנון שבת. אנו סבורים כי מכיוון שהבניין חילוני מההתחלה ועד עכשיו, ומכיוון שהוקם בשנת 68, לא היה מנגנון שבת מההתחלה.
  ניסינו להתקשר לחברה שייצרה את המעלית, אך זו טענה שהמעלית ישנה מידי והם לא יכולים לדעת.
  האם בכל מקרה מותר לה להפעיל מעלית שבת ללא הסכמת כלל הדיירים?
  לאן ניתן לפנות על מנת ליישב את הסוגיה? מדובר בועד מאד תוקפנית שכופה את החלטותיה על כלל דיירי הבניין, על אף שהרוב נגדה.
  יש לציין שהעניין הועלה בפני האגודה לתרבות הדיור, אך הם מיסמסו את העניין ולא רצו להתערב.

  תודה

להגיב על מוריה לבטל