רוכשי דירה מקבלן: דמי שכירות כפיצוי בגין איחור במסירה

מן המפורסמות, כי קבלנים במדינת ישראל אינם עומדים בזמנים. מתחייבים על סיום עבודה ואינם עומדים בזמנים. מתחייבים על מועד מסירה, ואינם עומדים בזמנים. לעתים מדובר בנסיבות התלויות בהם, כמו הרצון לתפוס עבודות חדשות, ולעתים בנסיבות שאינן תלויות בהן, כגון מחסור בעובדים וכדומה.

בנסיבות אלה במערכת החוזית התפתחו סוגי הוראות הקשורות לנושאי האיחורים – מחד גיסא כל מיני סעדים הקשורים באיחור. עוצמת הסעד הינה כעוצמת כוח המיקוח של מזמין העבודה. מאידך גיסא, כל מיני סעיפי פטור לקבלן, בגין כוח עליון וכדומה, לרבות סעיפי ה"גרייס", קרי סעיפים המקנים לקבלן, למרות שהתחייב על תקופה מסויימת, לאחר ללא שום פיצוי, תקופה נוספת. התקופה המקובלת היתה 90 יום, אולם מצאנו גם קבלנים שלקחו לעצמם תקופות ארוכות יותר. בעבר פסק בית המשפט, כי אם קבלן מאחר גם את תקופת הגרייס, אזי מחוייב הוא לשלם פיצוי גם בגין תקופת הגרייס. אבל הקבלנים סתמו פרצה זו והוסיפו בחוזים כי בכל מקרה לא יהיה תשלום פיצוי בגין תקופת הגרייס. ולמעשה דומה הדבר כאילו מלכתחילה התחייב על התקופה המוארכת. הוראה נוספת בה עושים שימוש קבלנים לבניין המוכרים דירות, היא הה6a00d8341c500653ef00e54f0f05ac8833-800wiוראה על הארכה אוטומטית של מועד המסירה, אם הרוכש ביקש שינויים בדירה, וזאת אפילו אם השינוי לא גזל זמן.

נושא הפיצוי בגין איחור במסירה הוא חשוב וגם צודק. מכיוון שרוכשי דירות מכוונים את עצמם למועד המסירה שמבטיח הקבלן, בין לגבי מכירת דירתם, בין לגבי שכירות עד למועד המסירה, ועוד. וכל איחור גורר את הבעיות שלו.

לאחר שנים בהם נושא השכירות היה פרוץ, תוקן חוק המכר והוסף סעיף 5א, העוסק בפיצוי בגין איחור במסירה:

"(א) לא העמיד המוכר את הדירה לרשות הקונה לאחר שחלפו שישים ימים מתום המועד הקבוע לכך בחוזה המכר (בסעיף זה – המועד החוזי), זכאי הקונה לפיצויים, בלא הוכחת נזק, בסכום כמפורט להלן, בעבור כל חודש או חלק ממנו מהמועד החוזי ועד להעמדת הדירה לרשותו, או לפיצויים בסכום שהוסכם עליו בחוזה המכר בשל איחור במסירת הדירה, לפי הגבוה:

(1)  סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב-1.5 – בעבור התקופה שתחילתה במועד החוזי וסיומה בתום שמונה חודשים מאותו מועד;

(2)  סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב-1.25 – בעבור תקופה שתחילתה תשעה חודשים לאחר המועד החוזי ואילך.

(ב)  הפיצויים הקבועים בסעיף זה ישולמו בתום כל חודש בעד אותו חודש; הפיצויים בעד שישים הימים שתחילתם במועד החוזי ישולמו בתום שישים הימים האמורים.

(ג)  על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), הצדדים לחוזה המכר רשאים להסכים כי הסעיפים הקטנים האמורים לא יחולו על איחור במסירה שנגרם כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטת המוכר ושהסיכון להתרחשותן ולתוצאותיהן אינו מוטל עליו."

חשוב לציין, כי חוק המכר הוא קוגנטי, דהיינו הוא יחול לטובת הקונה, גם אם בהסכם המכר צויין מפורשות אחרת (סעיף 7א לחוק).

אז מהן ההוראות העיקריות בתיקון –running-late

 1. תקופת הגרייס מוגבלת ל-60 יום. כבר ראיתי התחכמות בחוזים שלאחר התיקון, לפיה הקבלן כותב "60 ימי עבודה", לדעתי מדובר בהתחכמות לא חוקית.
 2. במידה והאיחור עובר על 60 ימים, יש לשלם גם בגין תקופה זו. פיצוי זה יש לשלם כבר כאשר חולפים 60 הימים (ראיתי בחוזים כי הקבלן מציין שהדייר אמור להמתין עד מועד המסירה ואז לערוך התחשבנות. כאמור לפי סעיף זה מדובר בתנאי שאינו חוקי).
 3. התשלום הקבוע בחוק כולל מרכיב של קנס, הוא מינימלי והוא אינו מותנה בהוכחת נזק. מרכיב הקנס מוצדק מכיוון שלעתים ההוצאות גדולות יותר מאשר דמי שכירות בלבד, כמו הצורך לעבור לדירה שכורה באופן זמני (ולשלם הובלה), או הצורך לשלם דמי שכירות מוגדלים על מנת לאפשר שכירות לתקופה קצרה, או להפסיק אותה בהתראה קצרה.

נשאלת השאלה, האם שמורה לקונה הזכות להגיש תביעה במסלול הרגיל, במידה ונזקיו עולים על הפיצוי הקבוע בחוק. על פניו, החוק בא להיטיב עם הקונה ולא להגביל את אפשרות התביעה שלו. יחד עם זאת נראה כי קונים לא ימהרו לנקוט את המסלול הרגיל, אלא אם כן נזקיהם עולים בהרבה על הפיצוי שהם זכאים לקבל ללא משפט.

 1. יחד עם זאת נשמרה זכותו של המוכר להכניס הוראה מתאימה כי לא ייחשבו עיכובים שאינם תלויים בו.

החוק חסר בשאלה מהו גובה דמי השכירות המקובלים, וחסר גם בשאלה כיצד קובעים אותם. יחד עם זאת בדרך כלל לא הגיעו לבתי המשפט סכסוכים בנוגע לחוק האמור.

לאחרונה (21.2.2016) ניתן בבית המשפט העליון פסק דין הנוגע לתיקון לחוק – רע"א 6605/15 שמש נ' ספייס בניה ויזמות בע"מ. מדובר במקרה יוצא דופן, שכן התיק התחיל בתביעות קטנות, בגין פער של כ-27,000 ₪, והגיע עד לבית המשפט העליון, כאשר הנזק המדובר עמד על 12,000 ₪ בלבד. יחד עם זאת קבע בית המשפט, כי מדובר בשאלה בעלת חשיבות ציבורית ועקרונית, הנוגעת להתנהלותם של קבלנים מול רוכשי דירות באשר לאופן פרשנותן של הוראות החוק החלות על איחור במסירת הדירה שנרכשה, ולכן דן בעניין לגופו.

באותו עניין המחלוקת נסבה על גובה הפיצוי, ומשך התקופה המחושבת. באותו חוזה נכללה הוראה מתחכמת, לפיה כל שינוי בדירה יגרור באופן אוטומטי זכות לעיכוב במסירה של 60 יום.

בית המשפט עמד על החשיבות הקריטית של מועד המסירה לרוכשי דירות, ועל הצורך למנוע מקבלן לתפוס אותם כשבויים בידיו. הוא אף ציין כי באמצעות התיקון לחוק ביקש המחוקק להקטין את פערי הכוחות בין הצדדים ולחזק את מעמדו של רוכש הדירה, באופן שיבטיח את זכאותו של הרוכש לפיצוי ויתמרץ את הקבלן להימנע מאיחור במסירת הדירה.

עוד ציין בית המשפט, כי התכלית החקיקתית חותרת לכך שמועד המסירה אמור להיות ברור ושקוף, במידה המאפשרת לרוכש לסמוך עליו. הצדדים יכולים להסכים על מועד מסירה חדש, למשל בעקבות שינויים בדירה, אולם שומה על בית המשפט לבחון האם באמת מדובר בהסכמה עדכנית על מועד המסירה או שמא זו תניית פטור "המוצגת" או "המתחפשת" לתניה שעניינה הסכמה על מועד מסירה חד67515ש, אך בפועל נועדה לפטור את הקבלן מחובת הפיצויים המוטלת עליו מכוח החוק.

באותו מקרה ברור כי זו היתה תניית פטור בתחפושת. לא מדובר בארכה שניתנה בעקבות משא ומתן, ולא מדובר בהוראה חוזית הקובעת קריטריונים ברורים ופרקי זמן מוגדרים בגין שינויים מסויימים, אלא תניה גורפת ובלתי סבירה.

ועוד אמר בית המשפט:

"סעיף 6(א) לחוזה המכר שלפנינו כולל הסכמה לכך שכל שינוי או תוספת אשר הוסכם כי יבוצעו בדירה יביאו לדחייה של המועד החוזי למסירת הדירה "למשך הזמן שבו יבוצעו התוספות והשינויים האמורים, ולפחות לתקופה של 60 יום". הסעיף אינו קובע מועד מסירה חדש, אלא מקנה למעשה למשיבה את האפשרות לקבוע את מועד המסירה. על-פי האמור בסעיף, כל בקשה לשינוי בדירה תאפשר למשיבה לדחות את המועד למסירת הדירה לכל הפחות בחודשיים. בקביעתו של מועד זה המשיבה אינה כפופה לשום הגבלה, לבד מ"משך הזמן שבו יבוצעו התוספות והשינויים האמורים". נקל לראות כי נושא זה מצוי לחלוטין בשליטתה של המשיבה, ולא ניתן לראות בו משום קביעת מועד קונקרטי חדש או קביעה של משך זמן קצוב שבו יידחה מועד המסירה. לא פחות חשוב מכך: הרוכש אינו יכול להסיק מהאמור בסעיף זה מתי הדירה עתידה להימסר לחזקתו, ולא יכול לתכנן את צעדיו כראוי. אם כן, במהותו, סעיף זה מקנה למשיבה פטור מחבות בגין אי-עמידה במועד המסירה המוסכם, מבלי להגדיר מועד מסירה נדחה."

בית המשפט גם התייחס להתחכמויות נוספות כגון העובדה שהקבלן ניסה להתחמק מתשלום הפיצוי בגין 60 הימים, וכן קבע בחוזה דמי שכירות נמוכים משמעותית מאלה הקבועים בחוק, ואף קבע כי דמי השכירות ישולמו לקונים רק לאחר שישלמו את מלוא התמורה – סעיפים המנוגדים חזיתית להוראות החוק.

בית המשפט גם מזהיר מפני המגמה הזאת להתחמק מביצוע החוק על ידי הארכות שרירותיות בגין תיקונים מינוריים:

"33.   המשיבה מבקשת לזכות בפטור עקרוני מפיצוי של רוכשי דירה בגין ששים ימי איחור, לכל הפחות, במסירת דירתם, במקרה שהוסכם עמם על ביצוע שינויים בדירה. ניתן להניח כי בקשות מצדם של רוכשי דירות לבצע שינויים כאלה ואחרים בדירה, ולו הבסיסיים ביותר, אינן תופעה חריגה. אם כן, האפשרות המוצעת על-ידי המשיבה אינה רק מנוגדת ללשונו של סעיף 5א לחוק כאמור לעיל, אלא אף סותרת את תכליתו. ברי כי תוצאה זו אינה יכולה לעמוד."

בית המשפט קיבל את BA-AT614_pay_i_G_20100820163416הבקשה, חייב את החברה לשלם את מלוא הסכום ואף חייב אותה בעוד 20,000 ₪ הוצאות.

ראוי לציין כי בית המשפט לא התייחס לשאלה של סבירות תקופת הארכה במקרה של שינוי. לדוגמה – אם קונה מבקש לבצע שינוי הנמשך באופן סביר 10 ימים, והקבלן דורש מהקונה להסכים על ארכה של 50 יום. במקרה הזה נושא משך הארכה לא נדון, ומרגע שבו בוטל הסעיף, למעשה לא היתה לקבלן אפשרות לדרוש עיכוב בגין התיקונים. אבל השאלה נותרה פתוחה.

אני מקווה שפסק הדין האמור יוביל למעט יותר הגינות וצדק בנושא הזה, ויביא קץ להתחמקויות הבלתי סבירות של קבלנים מתשלום פיצוי.

עיכוב אוטומטי בגין איחור בתשלום

שאלה נוספת שנותרה פתוחה הינה בגין הוראות נוספות שאנו מוצאים בחוזה, לפיהן כל איחור בתשלום מצדיק באופן אוטומטי איחור במועד המסירה. הנושא עלה בשתי תביעות קטנות, ונקבעו בהן החלטות סותרות:

תביעה קטנה לפני השופט ניר נחשון בת"ק 31884-07-14 לוי ואח' נ' אחים חסיד חברה קבלנית לעבודות בניה בע"מ (23.4.15), ובה קבע בית המשפט:

"בנוסף סבורני, כי טענת הנתבעת לאיחור בתשלום יתרת התמורה אינה יכולה להתקבל נוכח העובדה, כי 'פרוטוקול המסירה' -'הסופי' נערך רק ביום 25.2.15 כאשר הנתבעת לא הניחה תשתית עובדתית באשר לכך שהדירה הייתה ראויה למגורים במועד מוקדם יותר וכי רק עניין העיכוב בתשלום גרם לעיכוב במסירת הדירה. משכך, הנני מעדיף גירסת התובעים, כי האיחור בתשלום נבע מחששם הבלתי מופרך לקבלת הדירה נוכח צו הקפאת הליכים שהוצא נגד הנתבעת."

לעומת זאת בתביעה קטנה בפני השופטת רקפת סגל מוהר בת"ק 23969-10-13 מזיא נ' שתית בע"מ (25.3.14) קבע בית המשפט כי:

"משהובהר לי כי התובע עצמו אחר בביצוע התשלומים עבור השינויים שהוזמנו על ידו ושילם את התשלום הסופי לאחר תום 60 ימי האיחור המותרים על פי החוזה, הרי שלדעתי לא קמה לו כנגד הנתבעת עילת התביעה שעליה מבסס הוא את תביעתו."

לענ"ד במהלך בניה קורה שרוכשים מאחרים איחורים קלים בביצוע תשלום, שהחברה אף אינה מתייחסת אליהם, וודאי שאינם גורמים לשום עיכוב. במצבים כאלה אין שום סיבה שהקבלן ייתלה עליהם בצידוק בדיעבד, וזאת גם אם צויינו הדברים בחוזה, במיוחד ששמורות לטובתו הוראות המקנות לו סעדים של פיצוי מוסכם ועוד.

לפוסט הזה יש 45 תגובות

 1. יעקב

  הקבלן שלי הוסיף בחוזה ששלושת החודשים הראשונים לאיחור אינם מחייבים אותו במתן פיצוי, וכרגע הוא מאחר בכמעט 4 חודשים,
  האם זה חוקי? וכמה חודשים חייב הקבלן לפצות?

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה, החוק מאפשר איחור של עד חודשיים. אולם אם הוא מאחר את החודשיים, הוא יצטרך לשלם גם אותם.

 2. אורי

  שלום,

  קניתי דירה בתמ"א 38 דירה חדשה מקבלן. מסירת דירה תתבצע לאחר 18 חודשים מקבלת היתר מלא, יש לקבלן אפשרות לחודשיים ללא פיצוי ועוד חודש עבור התארגנות.
  כרגע עברו 21 חודשיים, הקבלן אומר שאני טועה וטוען שאני לא סופר נכון.
  מה לעשות לתבוע אותו מעכשיו?
  הוא אמר שהוא יוציא לי מכתב מפורט עם הסבר, ואני לא רואה סיבה שאני טועה….
  הבעיה שלא היה רשום לי תאריך ספציפי אלא היה רשום 18 חודשים מקבלת היתר. האם יש עם האמירה הזאת בעיה?

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה, לפני שאתה יוצא לדרך של תביעה אני מציע לך –
   1. לבדוק היטב את הניירת. כולה. כולל החוזה, כולל היתר הבניה, והאם ניתן בפעם אחת ובשלבים.
   2. לקבל הסבר מהקבלן, אם אפשר. אם לא שלח מכתב, לדרוש ממנו מכתב. שלח מכתב ובו דרוש את ההסבר. אם הוא לא נתן אותו, דרוש שנית. ולו בשביל התיעוד.
   3. תמיד טוב לנסות להגיע להסדר על פני תביעה. אלא אם כן מנסים לעשוק אותך.
   בהצלחה

 3. ביטון ימית

  שלום רב, רכשתי בית מיזם שהאתר שלו היה בהקפאת הליכים בגלל פשיטת רגל של הקבלן. בית משפט הסיר את הקפאת ההליכים והעבודה באתר חזרה לאחר 78 יום. היזם טוען שיש להוסיף את ה 78 ימים לשישים הימים לפי חוק המכר לפני מתן תשלום שכ"ד לנו הקונים. מה זכויותינו לי חוק המכר? נשמח לייעוץ/ תשובה. תודה ימית

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה, הנושא שאתם מעלים דורש עיון נוסף וייעוץ פרטני. כמו כן מומלץ לקרוא את החוזה והאם יש הוראה ספציפית לעניין זה.
   בהצלחה!

 4. לירון

  שלום רב,
  רכשנו דירה בפרייקט תמא 38 כאשר החברה היזמית שמולה חתמנו את החוזה הוכנסה באמצע הבניה ל 45 יום של הקפאת הליכים בסופם הועברו הזכויות במלואם ליזם אחר שהיה אחד הנושים והבניה החלה שוב, היזם החדש התחייב לקבל את החוזה כפי שנחתם ואף דרש את התשלומים במועד (חלקם אף שולמו בזמן הקפאת ההליכים) עם זאת מועד הכניסה המקורי בחוזה היה ב 1/4/17 וכעת כשאנחנו מתקרבים ל 1/6 שלחנו הודעה לבירור לגבי תשלום הפיצויים עבור החודשיים הללו (נכון להיום תאריך הכניסה החדש הוא ב 1/3/18) התשובה שקיבלנו היא שמאחר והחברה היתה בהקפאת הליכים היה עיכוב בבניה ולכן אנו לא זכאים לפיצויים האם זה אכן כך? למרות שלמיטב הבנתי הקפאת הליכים אינה מחייבת בהפסקת הבניה
  תודה רבה

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה יש צדדים לכאן ולכאן, ראוי להתייעץ בענין זה באופן פרטני. בהצלחה!

 5. יצחק

  שלום רב,

  בנוגע לשאלת פיצוי בגין איחור במסירת הדירה ותשלום אחרון עבור הדירה –

  1. האם ניתן להתנות בחוזה מכר שלא ינתנו פיצויים בגין איחור במסירת הדירה כל עוד לא שולמה מלוא התמורה מצד הקונה?

  2. במקרה ובו מוסכם בחוזה מכר שהתשלום האחרון יתבצע 7 ימים לפני מועד מסירת הדירה, ומסירת הדירה מתעכבת, האם המוכר יכול למנוע מתן פיצויים בשל היעדר מלוא התמורה עבור הדירה?

  בתודה מראש,

  יצחק.

  1. ד"ר שי שגב

   לגבי 1 – אם הקבלן שלח את הדרישה בתום לב וברצונו למסור את הדירה, ואילו הקונה מעכב את התשלום, אז התשובה חיובית.
   לגבי 2 – הקבלן אינו רשאי לדרוש תשלום ללא עילה. אם הדירה אינה מוכנה הקבלן אינו רשאי לדרוש תשלום ולכן טענתו אינה מוצדקת.
   בכל מקרה יש לבחון את החוזה.

 6. תחיה

  שלום,
  רכשנו דירה מקבלן ועברו 60 יום מתאריך האכלוס.
  הקבלן טוען שהרשות אינה מוכנה (תשתיות וכו) ולכן אין זה תלוי בו.
  האם הוא פטור מתשלום?

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה יש לבדוק את החוזה וגם לבחון מה הסיבה שהרשות אינה מוכנה. האם בעקבות מחדלים שלו אם לאו.

 7. שלמה

  הקבלן איחר ב- 6 חודשים. לא שילם פיצוי באופן שוטף ונמנע מלדון בעניין פיצוי חודשיים נוספים. האם לא מגיעה לקונים ריבית על הפיצוי המעוכב?

 8. רעות

  שלום,
  רכשנו דירה שמועד מסירתה בחוזה הינו סוף אפריל 17. התברר לנו כי אנו הדיירים היחידים שחתומים על מועד זה בעוד השאר חתומים על יולי 17.
  קיבלנו מפתח לפני כשבועיים וכעת מבקשים להסדיר את נושא פיצוי דמי השכירות. גמר החשבון בוצע מול הקבלן במועד שנקבע בחוזה אך תשלומי חיבור לחשמל, מים, וכו' בוצעו ב-10.7 (לאחר בירור טלפוני מול מזכירת החברה אמרה שזה תשלום שאפשר לבצע בעת קבלת המפתח).
  היום עדכנו אותנו שנקבל דמי שכירות החל מה-11.7 מכיוון שב-10.7 בוצע תשלום אחרון. האם זה חוקי? האם דמי השכירות שמגיעים לנו יכולים להיות מותנים בתאריך תשלום?
  מוטב לציין כי עפ"י החוזה הינו אמורים לקבל את דמי השכירות בתום כל חודש של איחור מה שלא בוצע עד היום והם עדיין מתחמקים.

  תודה רבה!

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה, לא רלוונטי שדיירים אחרים חתומים על מועדים אחרים. אתם זכאים לפי המועד שחתום עימכם.
   לגבי התשלום, אם הוא נובע ממחדל שלכם – יש רגליים לטענת הקבלן. אם הוא נובע ממחדל של הקבלן, הטענה אינה רלוונטית.
   בהצלחה!

 9. דבורה

  קנינו דירה מקבלן שתאריך המסירה עבר וגם עברו ה60 ימים
  עכשיו הקבלן אומר שהם יתחשבנו איתנו לפני הכניסה לדירה ולא כפי שמופיע בחוק שעליהם לשלם כל חודש בסוף אותו חודש וגם כמובן על ה60 ימים
  ממה שביררנו נאמר לנו שתביעה במשפט לוקח בסביבות השנתיים וחצי
  הדירה אמורה להיות מוכנה עוד שנה-שנה וחצי
  אנחנו לקחנו משכנתא ועשינו גרייס לשמונה חודשים כי ידענו שאנחנו אמורים לקבל שכירות
  רציתי לשאול, האם יש דרך יותר מהירה לחייב חברה קבלנית לשלם על פי חוק

  1. ד"ר שי שגב

   יש הליכים מהירים יותר מאשר תביעה רגילה, אולם גם הם עלולים להיות איטיים. קבלן שמכבד את עצמו לא אמור להיגרר להליכים כאלה, שעושים לו פרסום רע. מומלץ להתייעץ עם עו"ד. בהצלחה.

 10. יוסי

  עפ"י מה קובעים את גובה הפיצוי. זאת אומרת אני יודע שזה 1.5 כפול שכ"ד ממוצע באזור.
  אבל איך קובעים מה השכ"ד הממוצע באזור ? מי קובע אותו ? האם אפשר להסתמך על אתרים כמו יד 2 ומדלן כדי להחליט על שכ"ד ממוצע באזור?

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה יש להגיע להסכמה… אכן אפשר להסתמך על אתרים כאלה לצורך מו"מ, אפשר לחפש ממוצע באיזור. בהיעדר הסכמה מגיעים לבית המשפט ואז בית המשפט ימנה שמאי.

 11. פבל

  כשנו דירה חדשה ב- 10.2015 . תאריך מסירה היה אמור להיות ב- 31.12.2016
  בניין טרם קיבל טופס 4
  קבלן לא משלם פיצויים בטענה שיבצע זאת בתום עסקה
  קבלן מתלונן על קשיים כלכלים וכך מפחיד את השכנים לתבוע אותו
  קבלן השאיר כמעט בכל דירה ליקויים חמורים ואינו מסכים לטפל בהם גם כאשר יש לנו בדק בית
  קבלן מבטיח וממציא סיפורים יום יום שטופס 4 קרב ומבטיח לסגור איתנו עניין כספי
  מה אתה מציע לעשות לגבי דמי שכירות ?
  ומה אתה מציע לעשות בנוגע לליקויים כמו איטום נזילות וכו'
  להגיב

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה, לא כל האיומים תמיד אמיתיים. זו טקטיקה ידועה. לנוכח כל המכלול שאתה מתאר, אני ממליץ לפנות לייעוץ כולל על מנת לתכנן תכנית פעולה.

 12. תומר דגן

  שי בוקר טוב.
  רכשתי דירה עם תאריך מסירה 15.9.17 או שנתיים מרגע קבלת היתר.
  את הדירה רכשתי ביולי 2016 וההיתר התקבל בתאריך 25.2.16.
  אני מרגיש שרומיתי ב5 חודשי פיצויים, כי לא הבנתי את הניסוח של החוזה, מה גם שהוא ניצל את תמימותי שלא רשם במפורש את התאריך.
  האם ניתן לתבוע תשלום מסויים בגין החודשים הנ"ל.
  אודה לעזרתך,
  בברכה,
  תומר.

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה, בנסיבות שתיארת לא ניתן לתבוע. יש כלל שאדם שחותם על חוזה חזקה עליו שקרא והבין והסכים למה שחתם.
   זו הזדמנות לומר לקוראים (ואני יודע שיש רבים שקוראים את הפוסט ואת התגובות), שראוי לקחת עורך דין שיבדוק את החוזה בטרם רכישה מקבלן. מדובר בחוזה מורכב שיש לו המון סעיפים ואותיות קטנות.
   אם בכך יסתיימו התלאות שלך בנוגע לדירה, ולא יהיו ליקויי בניה, קבל זאת בשמחה רבה.
   בהצלחה

 13. אייל

  היי, האם תקופת הגרייס מתווספת לתקופה האיחור דברים שינויים או מחליפה אותה אותה? כלומר, האם זה 60 יום ובנוסף תקופת השינויים?

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה,
   תקופת השינויים מאריכה את מועד המסירה, וממועד המסירה נספרת תקופת הגרייס.

 14. משה

  שלום רב
  מועד המסירה של דירתי היה בתחילת השנה, אך משרד השיכון לא סיים את עבודות הפיתוח וכן טען הקבלן כי האיחור אינו באשמתו (ומלכתחילה כתב בחוזה שעיכוב כזה אינו מחייבו)
  מכיון שעברו מאז כמה חודשים והעבודות לא תמו רצוני לדעת האם הסעיף הנ"ל תקף לתקופה לא מוגבלת וכן אם שמענו מקבלן הפיתוח כי לא התחייב כלל לתאריך שבו התחייב לנו הקבלן האם עלינו להוכיח זאת או על הקבלן להוכיח שאכן משרד השיכון התחייב לו לתאריך מוקדם יותר

  בכבוד רב

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה מתנצל שראיתי את השאלה רק כעת, אם עדיין רלוונטית נא פנו אלי שוב.

 15. מיטל דאלי

  שלום רב,
  רכשתי דירה מקבלן
  המסירה היתה צריכה להיות 8/11/2017 מפתח אני מקבלת רק 28/5/2018 היום ללא חשמל
  משמע איחור של 6 חודשים+21 יום התשלום הינו 6300 ש"ח לחודש
  הרואה חשבון מנסה להגיע איתי להסדר שאני לא מוכנה
  אשמח לדעת איך מחשבים את 21 הימים ?

  1. ד"ר שי שגב

   כעיקרון מחשבים לפי חלק יחסי. מצטער שראיתי את השאלה רק כעת, אם עדיין רלוונטי אפשר לפנות אלי שוב.

 16. דבורה

  שלום וברכה,
  רכשנו דירה בחודש אפריל 2016 . מועד המסירה הוא 1.4.18 .
  יש לקבלן עוד 60 ימים של איחור. בנוסף, הוא טוען שאם ערכנו שינויים בדירה יש לו 60 ימים למסירה.
  השינויים שערכנו הם הזזת שקעי חשמל וגם זה לפני שהייתה רצפה בקומה שלנו

  האם זה נכון שהוא לא צריך להתחיל לשלם שכירות מחודש 6/18 ?

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה, תשובה לסוגיה זו תלויה בעוד נתונים, למשל האם הקבלן החתים אתכם על מסמך שבו הוא משנה את מועד המסירה. עקרונית, אם לא סוכם מאומה, מה שאתם מתארים לא מצדיק דחיה במועד המסירה.

 17. משה

  שלום רב
  ע"פ החוזה שלנו תאריך המסירה שלנו היה בינואר השנה , הדירה אכן היתה מוכנה אך עבודות הפיתוח התעכבו ע"י משרד השיכון, בחוזה נכתב כי במקרה שהעיכוב אינו מחמת הקבלן לא ישולמו פיצויים, משרד השיכון טוען מנד כי הקבלן לא עמד בהסכם שעליו חתמו , האם עלינו להוכיח כי הם צודקים או שעל הקבלן לשלם לנו ולתבוע את חלקו ממשרד השיכון,
  כמו"כ באם ימצא כי הוא אכו צודק האם הינו פטור לחלוטין מכל תביעה או שהיה עליו לעשות מאמצים כי לקצר את התקופה (למעלה מחצי שנה)
  בכבוד רב ובתודה מראש

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה צריך לעיין בניירת לשם כך..
   בהצלחה

 18. איציק

  שלום רב,

  אצלי קיים איחור במסירת הדירה (כבר חודשיים וחצי) והקבלן טוען שייארך עוד לפחות 4 חודשים.
  בשלב הזה טרם קיבלתי את הפיצוי, אך קיבלנו כבר הערכת שמאי על גובה הפיצוי שיישולם.
  הבעיה היא שהפיצוי נראה לנו נמוך מאוד (עברנו על הערכת השמאי וראינו , לדעתנו, שהההשוואה שבוצעה לעסקאות דומות היא לא נכונה).
  מה הפרוצדורה על הסגה לגבי גובה השכירות ומה הפרק זמן שיש לנו? אנו חוששים להסיג עליה מחשש שיתחילו לטעון לעיכובים ושינויים מצידנו…האם אוכל להמתין ולהסיג לאחר קבלת התשלום?
  תודה מראש

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה, דרך כלל הם ינסו להחתים אותך שקיבלת ואין לך טענות. כמובן שאם תחתום לא תוכל לערער על כך אחר כך.
   נראה לי שאתה צריך לעורר טענתך עכשיו ולהביא ראיות ותגיעו בע"ה לאיזו פשרה שתוכלו לחיות איתה.
   בהצלחה

 19. נעמי

  שלום וברכה!
  הקבלן שלנו החתים אותנו על שני סעיפים בעייתיים:

  1) "במידה והקונה מאחר במילוי אחת מהתחייבויותיו שבחוזה תהיה החברה רשאית לדחות את מועד מסירת הדירה בתקופה זהה."
  את אחד התשלומים שילמנו באיחור של 13 ימים – אין כל קשר בין האיחור במסירת הדירה לאיחור בתשלום – האם הקבלן רשאי לקזז את מספר ימי האיחור בתשלום מסך ימי האיחור במסירת הדירה?

  2) "מוסכם כי דמי השכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה הינם סך השווה ל-400 דולר."
  מדובר בדופלקס של 150 מ"ר (!!!)
  דמי השכירות של דירה בגודל כזה ובמיקום כזה הם בערך 6,000 ש"ח
  האם יש משמעות לכך שחתמנו על כך שדמי השכירות נמוכים כל כך?

  1. ד"ר שי שגב

   לגבי (1) אל תקחו ללב. רוב הקבלנים מחתימים על סעיף כזה. אם תגיעו למשפט תטענו שהוא עושה שימוש בסעיף זה שלא בתום לב.
   לגבי (2) הבעיה היא שחתמתם על החוזה… אבל ניתן לטעון שהחוק מחייב דמי שכירות הוגנים ולא ניתן להתנות עליו, אפילו אם חתמתם. מה גם אם חתמתם בלי ייצוג ולא ידעתם ולא הבנתם את המשמעות. ניתן לנסות..
   בהצלחה.

 20. תהילה

  הקבלן שלנו מאחר במסירת הדירה למעלה משנה, לגבי הפיצוי בגין שכירות הגענו להסדר שיתקזז איתנו מול יתרת התשלום שלנו.
  שאלתי, האם ההצמדה בתשלום האחרון תהא על כל יתרת התשלום שאנו חבים לו עבור הדירה או יתרת התשלום בקיזוז השכירות שהקבלן צריך לשלם?

 21. אלון

  קניתי דירה בגודל 170 מ"ר בצפון רחובות והקבלן מתעכב כבר **שנה** במסירה. לאחר הרבה התעקשויות הקבלן משלם 4000 שח על כל חודש חוץ מה60 יום הראשונים כפי שנחתם בחוזה. עם זאת לפי מה שהבנתי (ולא ידעתי בעת חתימת החוזה) מגיע לי מנגנון פיצוי של חוק המכר לפי שווי של דירה ":דומה" (למעלה מ6000 ש"ח באיזור) + מכפיל. האם ייצוג לא הולם בעת החתימה וסתירה לחוק המכר הם עילה לתביעה?

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה יש צורך בבדיקה מה כתוב בחוזה.
   על פי מה שאמרת לכאורה יש לך עילה לתביעה.
   בנוגע לייצוג – זו שאלה נפרדת המצריכה בדיקה מה ההתרשלות ומה הנזק שנגרם עקב ההתרשלות.

 22. איתן

  שלום רב,
  1. רכשנו דירה שבהסכם מתחייב לתת מפתח בתאריך ה1.7.19 רק בתאריך 1.3.19 קבלנו טופס 4.
  עד כה הקבלן לא שילם שכירות שעלפי שמאי הוערכה ב10,000 כל חודש איך מחשבים את הריבית שנצברה? סהכ הסכום שצריך לשלם 80,000
  2. ישנם שינויחם שהקבלן ביצע כתנאי לרכישת הדירה טרם נחתם החוזה. לאחר חתימת החוזה מבקש תשלום בגינם, האם אני צריך לשלם את אותם השינויים?
  3. האם מותר לקבלן לא למסור מפתח לאחר תשלום מלא על הדירה וזאת מאחר וטוען שבדירה בוצעו שינויים שאני צריך לשלם עליהם? . יש לציין שלא חתמנו על כלום הכל סוכם בעל פה.

  1. ד"ר שי שגב

   שלום וברכה,
   1. ריבית מחשבים מהמועד של כל תשלום ותשלום שצריך לשלם לכם.
   2. השאלה מה כתוב בחוזה. נקודת המוצא שאם הדבר כתוב כבר בחוזה ולא כתוב שאתם צריכים לשלם, אז שהמחיר כלול והוא סתם מנסה עכשיו להתמקח אתכם על הפיצוי של השכירות.
   3. אתם תצטרכו לפתור את סוגיית התשלום. אם תלכו לבית המשפט השאלה תהיה האם מגיע או לא מגיע לו תשלום בעבור השינויים. תציעו לו ללכת לבורר לסיים את זה במהירות
   בהצלחה.

 23. הודיה ד

  שלום וברכה!
  הקבלן שלנו החתים אותנו על סעיף:
  במידה והקונה מאחר במילוי אחת מהתחייבויותיו שבחוזה תהיה החברה רשאית לדחות את מועד מסירת הדירה בתקופה זהה.
  בכל אחד מהתשלומים היה לנו איחור של כ10-20 יום, ובחלק מתשלום אחד איחרנו ב7 חודשים ( חלק קטן מתשלום שלא שמנו לב)
  הקבלן טוען שאיחרנו בנצטבר ב7 חודשים ולפי החוזה שחתמנו עליו הוא לא חייב לשלם לנו פיצוי על האיחורים שלנו. אציין ששילמנו את כל הריבית על האיחורים.
  האם הקבלן צודק?

  1. ד"ר שי שגב

   קבלן לא מחתים אתכם… אתם חותמים. הסעיף של "איחור נגד איחור" הוא סעיף שקבלנים עומדים עליהם בחוזים, כי הם מחפשים להגן על עצמם.
   צריך לבדוק את הנסיבות. לא סביר שאם היה איחור של פרומיל, בשביל זה יעצרו דירה שלמה.

להגיב על יעקב לבטל